Virkasuhteen täyttäminen, Taivallahden peruskoulu, erityisluokanopettaja (EAU), työavain KASKO-01-1434-23

HEL 2024-001146
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Taivallahden peruskoulu, erityisluokanopettaja, pidennetty oppivelvollisuus (autismiopetus), työavain KASKO-01-1434-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Taivallahden peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan, pidennetty oppivelvollisuus (autismiopetus), viran (vakanssinumero 005723).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan, pidennetty oppivelvollisuus (autismiopetus), virka (vakanssinumero 005723) on ollut julkisesti haettavana ajalla 08.01.2024–30.01.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan, pidennetty oppivelvollisuus (autismiopetus), tehtävät Taivallahden peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan, pidennetty oppivelvollisuus (autismiopetus), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi työkokemus pidennetyn oppivelvollisuuden autismiluokassa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut yhdelläkään hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan, pidennetty oppivelvollisuus (autismiopetus), virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 28.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annarella Ahlroos, rehtori, puhelin: 040-6279090

annarella.ahlroos@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1