Vuokraus, autohallipaikka nro 12, Hietaniemenkatu 9, Asianajotoimisto Sakari Sorri Oy

HEL 2024-001165
More recent handlings
§ 7

Vuokraus, autohallipaikka nro 11, Asianajotoimisto Sakari Sorri Oy, Hietaniemenkatu 9

Tiimipäällikkö

Päätös

Yritysvuokrauksen tiimipäällikkö päätti vuokrata Asianajotoimisto Sakari Sorri Oy:lle osoitteessa Hietaniemenkatu 9, 00100 Helsinki, sijaitsevasta autohallista autopaikan nro 11.

HL 51 §:n perusteella korjattu titteli päätökseen, KP/21.3.2024

Tiimipäällikkö päätti vuokrata Asianajotoimisto Sakari Sorri Oy:lle osoitteessa Hietaniemenkatu 9, 00100 Helsinki, sijaitsevasta autohallista autopaikan nro 11.

Autopaikka vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella 19.1.2024 alkaen siten, että kuukausivuokra on 170 euroa + alv 24 %. Vuokrasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen tilapalveluiden yritysvuokrauksen tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa Hietanimenkatu 9 kiinteistön autohallipaikat. Asianajotoimisto Sakari Sorri Oy on tarjoutunut vuokraamaan autohallipaikan nro 11.

Vuokratarjouksen hyväksymiselle ei ole tiedossa olevia esteitä.

This decision was published on 22.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Levänen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 31042102

heidi.levanen@hel.fi

Decisionmaker

Jari Hooli