Vuokraus, sopimuksen uusiminen, Talosaarentie 283, Oy Husön Ratsastuskeskus Ab

HEL 2024-001233
More recent handlings
§ 21

Vuokraus, sopimuksen uusiminen, Talosaarentie 283, Oy Husön Ratsastuskeskus Ab

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti uusia Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n vuokrasopimuksen osoitteessa Talosaarentie 283. Sopimus numero 222017723 päätetään ja uudet kaksi sopimusta solmitaan 15.2.2024 lukien.

Liikehuoneiston (932 m²) sopimuksen mukainen kuukausivuokra on
1 502,80 euroa + arvonlisävero 24 %. Vuokralainen toimittaa lisävakuutta 2 182 euroa. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen ja siihen liittyvien piha-alueiden hoidosta ja ylläpidosta sekä veden, sähkön ja lämmitysenergian kustannuksista.

Asuinhuoneiston (217 m²) sopimuksen mukainen kuukausivuokra on 542,50 ja se on arvonlisäveroton. Vuokra porrastetaan 15.2.2024–1.7.2025 väliselle ajalle niin, että sitä korotetaan kolmen kuukauden välein, kunnes se on täysimääräinen. Vuokralainen toimittaa kuukauden vuokraa vastaavan summan vakuudeksi. Vuokralainen vastaa vuokrakohteen ja siihen liittyvien piha-alueiden hoidosta ja ylläpidosta sekä veden, sähkön ja lämmitysenergian kustannuksista.

Uudet vuokrasopimukset osapuolten välille syntyvät vuokrasopimusten allekirjoituksilla ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimukset solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston ja asuinhuoneiston vuokrasopimusten mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa Östersundomissa, osoitteessa Talosaarentie 283, 00890 Helsinki, sijaitsevan Husön kartanoalueen rakennuksineen. Oy Husön Ratsastuskeskus Ab on ollut kaupungin vuokralaisena kiinteistössä 1.7.2013 lukien toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Ratsastuskoulun sopimus on sisältänyt päärakennuksen lisäksi seitsemän erilaista talli-, majoitus-, varasto- ja asuinrakennusta (yht. 1 464 m²). Nykyinen kuukausivuokra on suuruudeltaan 1 502,80 euroa + arvonlisävero 24 %. Lisäksi vuokralaisella on käytössään alueella oma maneesirakennus ja kaupungilta vuokrattuja laidunalueita.

Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu uudet sopimukset alkamaan 15.2.2024 lukien. Liikehuoneiston sopimukseen ei jatkossa sisälly päärakennusta eikä asuintaloa. Asuinrakennuksesta, joka on ratsastuskoulun työntekijöiden käytössä, solmitaan erillinen asuinhuoneiston vuokrasopimus. Päärakennuksesta kaupunki tullee luopumaan tulevaisuudessa.

Vuokrasopimusten solmimisille ei ole tiedossa olevaa estettä.

This decision was published on 09.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Frejsting, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 31992

ritva.frejsting@hel.fi

Decisionmaker

Jari Hooli
tiimipäällikkö