Virkasuhteen täyttäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), KASKO-01-1693-23

HEL 2024-001355
More recent handlings
§ 6

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Vattuniemen ala-asteen koulu, luokanopettaja, kielirikasteinen opetus (englanti), työavain KASKO-01-1693-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vattuniemen ala-asteen kouluun sijoitetun luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), viran (vakanssinumero 006420).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), virka (vakanssinumero 006420) on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.2024–30.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), tehtävät Vattuniemen ala-asteen koulussa.

Luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus joustavissa oppimisympäristöissä työskentelemisestä sekä kokemus yhteisopettajuudesta. Eduksi luettiin myös kokemus monipuolisten ja toiminnallisten tapojen käyttämisestä opetuksessa ja arvioinnissa sekä kokemus kielirikasteisesta opetuksesta. Lisäksi eduksi luettiin osaaminen kuvataiteen opetuksessa.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan, kielirikasteinen opetus (englanti), virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 29.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Hakala, rehtori, puhelin: 040 635 3429

paivi.hakala@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1