Virkasuhteen täyttäminen, Jätkäsaaren peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, fysiikka ja kemia, KASKO-01-1705-23

HEL 2024-001360
More recent handlings
§ 48

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Jätkäsaaren peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja (fysiikka-kemia), työavain KASKO-01-1705-23

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Jätkäsaaren peruskouluun sijoitetun fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, fysiikka ja kemia, virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 8.1.–31.1.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan tehtävät Jätkäsaaren peruskoulussa.

Fysiikan ja kemian päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija, jolla ei ollut tehtävän vaatimaa muodollista kelpoisuutta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Virka jätetään täyttämättä, koska siihen ei ollut yhtään kelpoista hakijaa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 21.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Myllymäki, rehtori, puhelin: 09 310 80218

kirsi.myllymaki@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1