Tutkimuslupa, Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen (UTVIS)

HEL 2024-001502
More recent handlings
§ 10

Tutkimusluvan myöntäminen tutkimushankkeeseen ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan tutkimushankkeeseen ”Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen (UTVIS)” päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla ********** (Innolink Oy).

Tutkimuslupa koskee kaupunginkansliassa tehtäviä haastatteluja. Tutkimushankkeen yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on tutkimuspäällikkö.

Tutkimuslupa on voimassa 30.4.2025 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimushankkeessa on tavoitteena tutkia, miten julkiset organisaatiot ovat tukeneet maahan muuttaneiden yhteiskunnallista ja poliittista osallistumista ja kiinnittymistä. Tutkimushanke on osa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeita. Helsingin kaupunki on valittu tutkimuksen yhdeksi kohdeorganisaatioksi. Osana tutkimusta toteutetaan laadullisia haastatteluita sekä valtion keskushallinnon että kuntien edustajille. Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Tutkimuskäyttöön luovutettavaa haastatteluaineistoa saa käyttää vain päätöksessä mainittuja tarkoituksia varten.
 • Tutkimuksen tekijä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.
 • Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
 • Tutkimusaineisto hävitetään tutkimushankkeen päättymisen jälkeen.
 • Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.
 • Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin kaupungille.
 • Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

This decision was published on 20.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katja Vilkama, tutkimuspäällikkö, puhelin: 09-310 78396

katja.vilkama@hel.fi

Decisionmaker

Heikki Pursiainen
vs. strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Tutkimuslupahakemus 23.1.2024, liite, tietosuojaseloste

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.