Hankerahoitus, Euroopan aluekehitysrahaston rahoitushaku, "Uusilla ratkaisuilla kestävyyttä ja kilpailukykyä elintarviketeollisuudelle” -hanke

HEL 2024-001637
More recent handlings
§ 8

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ”Tutkimuksesta vetovoimaa elintarvikealan pk-yrityksille” -valmisteluhankkeeseen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -alue- ja rakennepolitiikan kansallisen EAKR-ohjelman valmisteluhankerahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa "Tutkimuksesta vetovoimaa elintarvikealan pk-yrityksille".

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsinki Oy:n toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa.

Helsingin rahoitusosuuteen varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 4 900 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 54 000 euroa ja hankkeelle haettava ulkoisen tuen suuruus on 48 600 euroa.

Päätöksen perustelut

”Tutkimuksesta vetovoimaa elintarvikealan pk-yrityksille” on puolivuotinen valmisteluhanke, joka rakentaa kansallisen EAKR-ryhmähankkeen vauhdittamaan alan yritysten kilpailukykyä, alaan kohdentuvia TKI-panostuksia sekä alan innovaatiotoimintaa ja siihen liittyvää osaamista. Erityisinä painopisteinä valmisteltavassa, yritysten haasteisiin vastaavassa ryhmähankkeessa ovat tutkimuksesta liiketoimintaan tähtäävän polun vahvistaminen, digitaalisten ratkaisujen ja datan hyödyntämisen edistäminen alan liiketoiminnassa maakunta- ja sektorirajat ylittäen, kokeilutoiminnan vahvistaminen ja siinä myös julkisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä tiedon jaon verkostomallin luominen. Kehittämisessä hyödynnetään laajasti yhteiskehittämisen menetelmiä. Tällä uudella yhteistyöllä, johon jo monet TKI-organisaatiotkin ovat osoittaneet kiinnostuksensa, pyritään mitattavaan vaikuttavuuteen ja aluekehitystä tukevaan alan kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Hanke toteutetaan 2.1.2024-30.6.2024 välisenä aikana. Forum Virium Helsinki Oy toimii tämän valmisteluvaiheen hankkeen ainoana toteuttajana. Kansallisen EAKR-hankkeen valmistelussa rakennetaan Forum Virium Helsinki Oy:n osahanke yhteistyössä muun muassa Business Helsingin sekä elinkeino-osaston eri toimijoiden kanssa.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 05.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö