Hankerahoitus, RoboNurse -hanke, EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelma, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-001713
More recent handlings
§ 11

Osallistuminen Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitushakuun “RoboNurse” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Horisontti Eurooppa -ohjelman “HORIZON-CL3-2023-CS-01-03, Novel paradigms and approaches, towards AI-powered robots – step change in functionality” -rahoitushakuun RoboNurse -hankkeella.

Samalla vs. strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan Laakson sairaalaa toimimaan edustajana hankkeessa sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista.

Hankkeen alustava kokonaisbudjetti koko hankeajalle sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osalta on 282 500 €, joka tarkentuu valmistelun edetessä. Hankerahoitus on 100 %, joten omarahoitusosuutta ei vaadita. Hankkeen alustava kokonaisbudjetti on noin 8 000 000 €.

Päätöksen perustelut

Horizon Europe -ohjelmalla edistetään vihreän siirtymän ja digitalisaation toteutumista. Ohjelman kautta EU rahoittaa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua.

Rahoitushaun tarkoituksena on ottaa seuraava askel robottien kyvyssä suorittaa toiminnallisia tehtäviä vuorovaikutuksessa todellisen maailman kanssa ja todentaa tätä aloilla, joissa robotiikan kehitys voi tuottaa merkittäviä taloudellisia tai yhteiskunnallisia etuja.

RoboNurse -hankkeen tavoitteena on luoda robotiikkaratkaisuja ja tukea eurooppalaista robotiikkakehitystä terveydenhuollossa. Hankkeella vastataan palvelujen saatavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen, hoidon sujuvoittamiseen ja henkilöstön rekrytointihaasteisiin.

RoboNurse -hanke pohjautuu osin vuonna 2023 Laakson sairaalassa kokeiluun tulleeseen huipputeknologiseen Välkky-robottiin, joka hoitaa sairaalassa yksinkertaisia hoitotyön tehtäviä. Robotin toiminnan ja kokeilun rahoitti Touchlab Limited. Välkky-kokeilun aikana tunnistettuja tarpeita jatkokehitetään RoboNurse-hankkeessa. Robotiikalla on merkittäviä vaikutuksia terveydenhuollossa, kun sitä voidaan hyödyntää tehtävien automatisointiin, potilaista huolehtimiseen ja henkilöstön tukemiseen.

Haettava RoboNurse-hanke on kansainvälisen konsortion yhteishanke, jossa Suomesta mukana ovat Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta Laakson sairaala sekä Forum Virium Helsinki. Hanketta koordinoi ruotsalainen KTH Royal Institute of Technology. Laakson sairaalan on tarkoitus olla hankkeen robotiikkaratkaisujen pääasiallinen pilotointikohde. Käyttötapausten määrittelyyn ja osin myös niiden testaamiseen osallistuu myös esim. ruotsalainen Karolinska Institutet.

Terveydenhuollon työvoimapulan odotetaan pahenevan EU:ssa haasteellisten työolojen, työvoiman ikääntymisen sekä palvelujen kysynnän kasvun vuoksi. Väestön ikääntyessä ja yksilöllisten hoitotarpeiden lisääntyessä ammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja työn sujuvoittamiseen tarvitaan tehokkaampia ja osallistavampia innovaatioita. On tärkeää varmistaa, että asiantuntemus vastaa työmarkkinoiden ja muuttuvien työympäristöjen tarpeita edistämällä yhteistyötä ja uusien ratkaisujen innovointia. Hankkeen kohderyhmä on terveydenhuollon työntekijät ja potilaat. Hankkeessa ratkaisuja testataan ja yhteiskehitetään Helsingissä Laakson sairaalassa.

Hankkeella vastataan terveydenhuollon työvoimapulaan robotiikan avulla. Robotiikka automatisoi tehtäviä ja työprosesseja, jolloin terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä laadukkaan hoidon tarjoamiseen potilaille. Robotiikan avulla voidaan vähentää myös henkilöstön altistumista tartuntataudeille vähentäen sairauspoissaoloja. Robotiikalla voidaan luoda laadukas ja houkutteleva työympäristö, mikä helpottaa terveydenhuollon henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Hankkeen avulla voidaan ennakoivasti vastata myös tulevaisuuden hoitohenkilöstön osaamistarpeisiin ja mahdollistaa kehittyminen laaja-alaiseksi ammattilaiseksi, jossa robotiikka on luonteva osa arjen työtä.

Hankkeen taustalla on tavoite saada robotiikan avulla sujuvoitettua ja parannettua potilaan hoitoa sekä seurantaa. Robotiikka mahdollistaa tasalaatuisen ja kohdennetun hoitoratkaisun tehtävien automatisoinnilla.

Robotiikalla voidaan helpottaa potilaan valvontaa ja huomioida potilaslähtöisesti erityistarpeet. Tutkimukseen perustuva huipputeknologia mahdollistaa sairaalassa hoitotyön tehtävien suorittamisen, kuten potilaiden monitoroinnin. Robotiikalla voidaan myös suorittaa avustavia tehtäviä, kuten potilaiden kuljetuksia ja ruuan jakelua, jolloin hoitajien aikaa vapautuu itse hoitotyöhön. Jotta edellä mainittujen kaltaisia tehtäviä voidaan robotin avulla suorittaa turvallisesti ja sujuvasti, RoboNurse -hankkeessa kehitetään robottien kykyä havaita, hallita ja suunnitella omaa liikettään.

Hanke antaa myös uusia malleja kansainväliseen yhteistyöhön sekä käytänteitä toimintaympäristön mittaviin muutoksiin valmistautumiseen. Hankkeen konsortio koostuu yli 15 eurooppalaisesta tutkimus-, terveydenhuolto- ja teknologiapartnerista. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan public-privat-kumppanuuksia.

Alustava hankeaika on 1.1.2025 – 1.1.2028.

Hankkeen sisältö Hankkeen aikana: selvitetään, mallinnetaan, innovoidaan, tutkitaan ja pilotoidaan yhteiskehittämällä ratkaisuja, kuinka voidaan edistää ja tukea robotiikan käyttämistä terveydenhuollon palveluissa. Hankkeen aikana Laakson sairaala osallistuu yhteiskehittämisen keinoin:

- datan keruuseen
- mallinnukseen
- vaikuttavuusmittareiden suunnitteluun
- robotiikkaratkaisujen evaluointiin
- robotin testaamiseen
- innovaatioiden käyttöönottoon
- tulosten seurantaan
- vaikuttavuuden arviointiin

Hankkeen tulokset ovat laaja-alaisesti kansainvälisesti skaalattavissa ja vauhdittavat digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää. Hanke liittyy kiinteästi Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimialan digitalisaatioon, teknologian hyödyntämiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin tavoitteisiin, lainsäädännölliseen TKI toimintaan ja kaupunkistrategiseen kansainvälistymiseen. Toimialalla on kaupunkistrategian ja palvelustrategian mukaisesti tavoitteena organisoida palvelu laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti.

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät palvelujen tarkastelua ja uusia innovaatioita, jotta voidaan turvata palvelujen saatavuus. Robotiikan integroiminen toimintaympäristöön mahdollistaa, että resursseja voidaan käyttää tehokkaammin ja palveluja sujuvoittaa. Palveluista saatavaa tietoa jalostetaan systemaattisesti muotoon, mikä hyödyttää toiminnan tehostamista ja vaikuttavuutta. Toimialalla kehitetään palvelujen saatavuutta, moniammatillista yhteistyötä, palveluketjujen sujuvuutta, teknologian hyödyntämistä ja tiedolla johtamista, jotta saavutetaan kustannustehokkaita ratkaisuja ja muodostetaan toimiva terveydenhuolto.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 20.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Laura Pikkarainen, johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42617

laura.pilkkarainen@hel.fi

Decisionmaker

Heikki Pursiainen
vs. strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö