Hankesuunnitelman korotus, moduulisähkönsyöttöasema Mellunmäki, liikenneliikelaitos

HEL 2024-001843
More recent handlings
Case 11. / 188 §

Mellunmäen moduulisyöttöaseman hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Mellunmäen moduulisähkönsyöttöaseman hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, laitehankinnat, aseman perustamis- ja siirtokustannukset, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt ja erillishankinnat on 5 500 000 euroa joulukuun 2023 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

HKL:n johtokunta hyväksyi 9.6.2016 113 § Mellunmäen moduulisyöttöaseman hankesuunnitelman siten, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustannukset ovat enintään 3 500 000 euroa.

Moduulisähkönsyöttöaseman sijoituspaikka Mellunmäessä on alueen maankäytön suunnittelun tarkentuessa muuttunut. Alkuperäisen hankesuunnitelman enimmäishintaa on korotettava lisääntyneiden maanrakennus-, kaapelointi- ja maisemointitöiden vuoksi. Kuuden vuoden käytön, usean siirtämisen ja perustamisen sekä järjestelmien kehittymisen vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia ja saneerata moduulisähkönsyöttöaseman prosessilaitteistoja sekä parantaa rakennuksen LVIAS-ominaisuuksia.

Siilitien, Kulosaaren, Itäkeskuksen ja Kontulan sähkönsyöttöasemien peruskorjaus edellytti korvaavaa sähkösyöttöasemaa. Korvaavana sähkösyöttöasemana toimi moduulisyöttöasema, joka sijoitetaan lopuksi Mellunmäkeen. Näin parannetaan Itäkeskus–Mellunmäki rataosuuden sähkönsyötön varmuutta ja mahdollistetaan Kontulan sähkönsyöttöaseman peruskorjaus.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa. Päätösehdotus on strategian mukainen ja tukee kaupunkistrategian tavoitteita.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Kulosaaren, Siilitien, Itäkeskuksen ja Kontulan metron sähkönsyöttöasemien prosessilaitteistot olivat vuonna 2016 alkuperäisiä 1980-luvulla käyttöön otettuja ja käyttöikänsä loppussa. Syöttöasemia ei voi saneerauksen ajaksi metron liikennöintiä vaarantamatta sulkea pois käytöstä. Korvaava sähkönsyöttöasema on välttämätön.

Ilman sähkönsyöttöasemia metroa ei voida liikennöidä ja neljän sähkönsyöttöaseman peruskorjaus tai uudelleen rakentaminen on ollut välttämätöntä. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi sähkönsyötön turvaamiseksi todettiin moduulisähkönsyöttöaseman hankinta ja käyttö Kulosaaren, Siilitien ja Itäkeskuksen sähkönsyöttöasemien korvaajana niiden peruskorjauksien ajan. Sijoittamalla moduulisyöttöasema lopuksi Mellunmäkeen mahdollistetaan Kontulan sähkönsyöttöaseman peruskorjaus ja samalla parannetaan Mellunmäen haaran metroradan sähkönsyöttöä.

Vaihtoehtoisena toteutustapana olisi ollut uusien sähkönsyöttöasemien (rakennus & laitteistot) rakentaminen olemassa olevien rinnalle ja vanhojen purkaminen sen jälkeen. Tämä olisi ollut huomattavasti kalliimpi vaihtoehto kuin moduulisyöttöaseman käyttö peruskorjauksien aikaisena sähkönsyöttöasemana.

Hankkeen toteuttaminen

HKL on hankkinut käyttöönsä moduulaarisen sähkönsyöttöaseman, jota on käytetty Kulosaaren, Siilitien ja Itäkeskuksen sähkönsyöttöasemien peruskorjausten aikana korvaavana sähkönsyöttöasemana. Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman peruskorjaus valmistuu vuoden 2024 kesällä.

Peruskorjattavien sähkönsyöttöasemien saneerauskustannukset eivät sisälly tämän hankkeen kustannusarvioon, vaan niistä kustakin on päätetty erikseen, jotta kyetään huomioimaan kunkin saneerattavan sähkönsyöttöaseman yksityiskohtaiset tarpeet. Moduulisähkönsyöttöasema on perustettu kunkin peruskorjattavan kohteen välittömään läheisyyteen, jotta on pystytty hyödyntämään olemassa olevia kaapelointeja ja muuta infrastruktuuria.

Itäkeskuksen sähkönsyöttöaseman peruskorjauksen jälkeen moduulisähkönsyöttöasema on ollut tarkoitus siirtää lopulliseen sijoituspaikkaansa Mellunmäen metroaseman länsipuolelle metrosiltojen alle. Mellunmäkeen sijoittamisen jälkeen voidaan Kontulan sähkönsyöttöasema peruskorjata.

Hankesuunnitelman mukaan moduulisyöttöasemalla mahdollistetaan Kulosaaren, Siilitien, Itäkeskuksen ja Kontulan metron sähkönsyöttöasemien saneeraus vuosien 2017–2025 aikana.

Muutokset alkuperäiseen hankesuunnitelmaan

Hankesuunnitelman korotustarve muodostuu neljästä pääelementistä, joita ei oltu huomioitu alkuperäisessä hankesuunnitelmassa.

Moduulisähkönsyöttöasemaa ei voida sijoittaa Mellunmäessä suunniteltuun paikkaan. Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa syöttöasemalle on määritetty uusi sijoituspaikka Mellunmäen metroaseman itäisen sisäänkäynnin läheisyydestä. Tämä edellyttää louhinta- ja maanrakennustöitä sekä kaapelointeja, joita ei ollut alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. Rakennus tullaan myös maisemoimaan kaupunkikuvaan paremmin sopivaksi. Metroaseman suuntaiseen seinään asennetaan valaistu tähtikuvio ja syöttöaseman päädyt tehdään kivikoreista, joihin myös tehdään kasvualtaat köynnöskasveille.

Kuuden vuoden käytön, usean siirtämisen ja perustamisen sekä järjestelmien toimivuuden ja turvallisuuden kehittymisen myötä HKL on todennut tarkoituksenmukaiseksi tehdä muutoksia ja saneerata osa moduulisyöttöaseman prosessilaitteistoista ennen käyttöönottoa Mellunmäessä. Samalla tehdään muutoksia moduulisyöttöaseman LVIAS-ominaisuuksiin. Tarkoituksena on mm. parantaa aseman jäähdytysjärjestelmää, asentaa rakennukseen kaasusammutuslaitteisto sen paloturvallisuuden parantamiseksi sekä parantaa aseman sähköjärjestelmien valvonta- ja etäohjaustoiminnallisuuksia. Muutoksien toteuttaminen ennen loppusijoitusta ja käyttöönottoa on kustannustehokkaampi toteuttaa aseman ollessa poissa käytöstä sillä asennusta ja testausta ei tarvitse tehdä yöaikaan sen normaaliin käyttöön sovittaen.

Aikataulu

Moduulisyöttöaseman sijoituspaikan louhinta- ja muut valmistelutyöt Mellunmäessä on tarkoitus toteuttaa kesän 2024 metron liikennekatkon aikana, koska tällöin töitä voidaan tehdä ilman häiriöitä metroliikenteelle. Moduulisyöttöasema siirretään paikalleen alkusyksystä. Moduulisyöttöaseman arvioidaan olevan käyttöönotettavissa vuoden 2025 kesäkuuhun mennessä.

Uusi kustannusarvio ja kustannusten ylitys

Hankkeen arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ovat enintään 5 500 000 euroa joulukuun 2023 kustannustasossa.

Hankkeen kustannustason seurannassa käytetään rakennuskustannusindeksiä (2015=100, 12/2023=121,9).

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus 2 000 000 euroa jakautuu seuraavasti:

Sijoituspaikan muutos 450 000 euroa
Laitteistojen muutokset 525 000 euroa
LVIA- ja paloturvallisuuden parannukset 220 000 euroa
Kaapeloinnit 505 000 euroa
Projektipäällikön rakennuttajan, suunnittelun ja valvonnan kustannukset 200 000 euroa
Riskivaraus 5 % 100 000 euroa

p

Hankkeen kustannusarvio sisältää n. 5 % riskivarauksen.

HKL:n tulosbudjettiin vuodelle 2024 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2 550 218 euroa. Vuonna 2025 hankkeen kustannukset ovat arviolta 400 000 euroa. Vuodelle 2025 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon tulosbudjetin ja talousarvion valmistelussa kyseiselle vuodelle.

Hankkeen käyttötalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina n. 183 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (92 000 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä n. 2 130 000 euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 92 000 euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset n. 3 300 000 euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin infratukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 131 000 euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 200 000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättä hankkeista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 665 päättänyt, että liikeliikelaitoksen johtokunta päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää viisi miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.02.2024 § 15

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle moduulisähkönsyöttöasema Mellunmäkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista esityksen mukaan niin, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, laitehankinnat, aseman perustamis- ja siirtokustannukset, rakennustyöt ja hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt ja erillishankinnat on 5.500.000 euroa kustannustasossa joulukuu 2023.

Johtokunta valtuutti liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan päättämään hankkeeseen liittyvistä hankinnoista enimmäishinnan puitteissa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto
Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi
Close

This decision was published on 03.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi