Virkojen perustaminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle 1.3.2024 lukien, 13 virkaa

HEL 2024-001881
More recent handlings
Case 2. / 99 §

Virkojen perustaminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle 1.3.2024 lukien

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus perusti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle seuraavat 13 uutta virkaa 1.3.2024 lukien:

- Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuu-
teen:
sosiaalityöntekijä
neljä virkaa,
sosiaaliohjaaja
kaksi virkaa,
palveluyksikön päällikkö
yksi virka,
lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö
yksi virka ja
lastenkodin johtaja
yksi virka;
 
- Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelu-
kokonaisuuteen:
asiakasohjaaja
kolme virkaa ja
 
- Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuu-
teen:
johtava sosiaalityöntekijä
yksi virka.
 

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta päättämistä tai toista velvoittavien määräysten antamista taikka muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttumista, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen perustettavaksi esitettävien neljän sosiaalityöntekijän, kahden sosiaaliohjaajan, palveluyksikön päällikön, lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikön ja lastenkodin johtajan tehtävät edellyttävät virkaa, koska henkilöt tekevät yksilöhuollon päätöksiä ja sijaistavat virkasuhteista esihenkilöä. Lisäksi palveluyksikön päällikön tehtävä edellyttää virkaa, koska tehtävään kuuluu asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvien päätösten tekemistä.

Perustettaviksi esitettävistä viroista on aiemmin hoidettu työsuhteessa kahta sosiaalityöntekijän, yhtä sosiaaliohjaajan ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikön tehtäviä, minkä vuoksi tehtävässä toimineet eivät ole voineet tehdä edellä mainittuja päätöksiä, jotka kuuluvat jatkossa viranhaltijan tehtäviin.

Kokonaan uusia virkoja ovat kaksi sosiaalityöntekijän, yksi sosiaaliohjaajan virka sekä yksi palveluyksikön päällikön virka. Virat tarvitaan vammaispalveluissa tapahtuneen toiminnan muutoksen turvaamiseen sekä valmistautumiseen vammaispalvelulain muutokseen, jotta turvataan lain vaatimat toiminnat mm. tahdonvastaisen hoidon tehtävissä. Lastenkodin johtajan virka tarvitaan, jotta turvataan lasten erityisen huolenpidon osastojen (EHO) avaaminen.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen perustettaviksi esitettävien asiakasohjaajien tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska henkilöt tekevät sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä. Nämä tehtävät ovat olleet aikaisemmin työsuhteisia, minkä vuoksi tehtävässä toimineet eivät ole voineet tehdä päätöksiä, jotka kuuluvat jatkossa viranhaltijoiden tehtäviin.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen esitettävän johtavan sosiaalityöntekijän tehtävä edellyttää virkaa, koska tehtävään sisältyy palvelutarpeen arviointiin liittyviä päätöksiä ja sosiaalihuoltolain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä. Tehtävää on aikaisemmin hoidettu työsuhteessa, minkä vuoksi tehtävässä toiminut ei ole voinut tehdä edellä mainittuja päätöksiä, jotka kuuluvat jatkossa viranhaltijan tehtäviin.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 § 3 momentin ja hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 4 kohdan nojalla perustettavaksi esitettyjen virkojen tehtäviä työsuhteisina hoitaneet henkilöt on mahdollista ottaa virkoihin ilman julkista hakumenettelyä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista palvelussuhteen uudelleenjärjestelyn vuoksi.

Perustettaviksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty SOTE-sopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi kuukausipalkoiksi on päätetty:

sosiaalityöntekijä (kaksi virkaa)
3 811,22 €,
sosiaalityöntekijä (kaksi virkaa)
3 768,33 €,
sosiaaliohjaaja
2 848,76 €,
sosiaaliohjaaja
2 858,64 €,
palveluyksikön päällikkö
3 537,96 €,
lapsiperheiden sosiaaliohjauksen päällikkö
4 336,18 €,
lastenkodin johtaja
4 028,03 €,
asiakasohjaaja (kolme virkaa)
2 946,90 € ja
johtava sosiaalityöntekijä
4 029,31 €.
 

Kaupunginhallitus päätti viran perustamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

This decision was published on 06.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Helena Wendorf, johtava asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi