Vuokrahyvitys, liiketila, Kanavakatu 6, Qatalis Oy

HEL 2024-001907
More recent handlings
§ 22

Vuokrahyvitys, liiketila, Kanavakatu 6, Qatalis Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin tiimipäällikkö päätti myöntää 846,18 € + alv 24 % suuruisen vuokrahyvityksen, koskien Qatalis Oy:lle, osoitteesta Kanavakatu 6, 00420 Helsinki, sopimuksella nro 211100236 vuokrattua liikehuoneistoa.

Vuokrahyvitys huomioidaan maalis- ja huhtikuun 2024 vuokralaskuissa.

Vuokrahyvitys määräytyy siten, että vuokralaiselle hyvitetään marraskuun 2023 – tammikuun 2024 väliseltä ajata puolet kuukausivuokrasta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Kanavakatu 6, 00160 Helsinki, sijaitsevan Tulli- ja Pakkahuone -nimisen kiinteistön.

Qatalis Oy:lle vuokratussa liikehuoneistossa on marraskuun 2023 – tammikuun 2024 välisenä aikana tehty lämpötilamittauksia ja on todettu, että sisälämpötila on 13–18 °C. Tehdyillä toimenpiteillä lämpötilaongelmaa ei ole saatu korjattua.

Vuokralainen on pyytänyt vuokrahyvitystä aiheutuneesta haitasta, vedoten siihen, että tilan lämpötila on selkeästi alle sen, mikä on toimistotiloista annetun suositusten mukainen tavoitelämpötila (kevyt istumatyö 21–25 °C).

This decision was published on 09.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riitta Airaksinen, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 39719

riitta.airaksinen@hel.fi

Decisionmaker

Jari Hooli
tiimipäällikkö