Hankinta, Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2024, kaupunginkanslia

HEL 2024-001953
More recent handlings
Case 12. / 109 §

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2024

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2024 hankitaan noin 500 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 780 000 euroa. Vuoden 2024 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Mitalit hankitaan 17.12.2020 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Kultakeskus Oy:ltä. Kansliapäällikkö päätti 18.11.2020 (254 §) hyväksyä Kultakeskus Oy:n (0414941-9) tarjouksen Helsinki-mitaleiden valmistamisesta neljäksi (4) vuodeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.1955 (§ 122) perustaa Helsinki-mitali - nimisen ansiomitalin ja hyväksyä Helsinki-mitalin jakoa koskevat määräykset. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.3.2014 (§ 253) Helsinki-mitalin myöntämisperusteet.

Kultainen Helsinki-mitali myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi:

  • Helsingin kaupungin tai Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen palveluksessa oleville tai eläkkeelle siirtyneille henkilöille. Edellytyksenä mitalin myöntämiselle on 30 vuoden palvelussuhde Helsingin kaupungilla tai 30 vuoden palvelussuhde Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen palveluksessa.
  • Helsingin kaupungin hallintoelimissä toimiville tai toimineille luottamushenkilöille. Ehtona mitalin myöntämiselle on, että henkilö on toiminut Helsingin kaupungin tai sitä ennen kaupunkiin liitettyjen kuntien luottamustehtävissä yhteensä vähintään 20 vuotta.

Kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää myös muille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta.

Close

This decision was published on 06.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Julia Lövegren, tietoasiantuntija, puhelin: 09 310 36690

julia.lovegren@hel.fi