Tonttivaraus, tontti 29176/5 ja 29175/6, Haaga, Helsingin kaupungin asuntotuotanto

HEL 2024-002031
More recent handlings
Case 9. / 229 §

Tonttien varaaminen kaupungin asuntotuotantopalvelulle palvelu- ja erityisasumisen hankkeen suunnittelua varten (Haaga, tontit 29176/5 ja 29175/6)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata kaupungin asuntotuotantopalvelulle (Att) Haagasta erityisasumisen ja palvelujen tontin (AKS) 29176/5 seniorikeskuksen suunnittelua varten sekä pysäköintitontin (LPA) 29175/6 pysäköintilaitoksen suunnittelua varten seuraavasti:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (AKS) 29176/5 (pinta-ala 13 265 m², koko tontin rakennusoikeus
    32 000 k-m², uudisrakentamista noin 25 445 k-m²) ja tontin (LPA) 29175/6 (pinta-ala 1 580 m²).
  • Varaus on voimassa 31.12.2027 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 6 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hankkeen kuvaus

Haagan Lassilaan laadittu asemakaavan muutos mahdollistaa uuden, yli 300 asukaspaikkaa ja monia avopalveluja tarjoavan seniorikeskuksen rakentamisen nykyisen Hopeatien palvelutalon eteläpuolelle. Lisäksi kaava mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen huonokuntoisten vanhainkoti- ja asuinrakennusten tilalle. Asemakaava on lainvoimainen. Osoitteessa Hopeatie 14 sijaitseva Hopeatien palvelutalo tulee säilymään varattavalla AKS-tontilla 29176/5.

Uusi seniorikeskus tulee liittymään toiminnallisesti nykyiseen Hopeatien palvelutaloon. Uudisrakennukseen on tarkoitus siirtää vanhusten asumisyksiköitä teknisesti vanhentuneista tiloista, joista yksi on kaava-alueella osoitteessa Schildtinpolku 6 sijaitseva Mariankoti. Palvelu- ja erityisasumisen asukaspaikat lisääntyvät hankkeen myötä noin 200 paikalla nykytilanteeseen verrattuna.

Seniorikeskuksen autopaikat tulevat sijoittumaan nykyisen Hopeatien palvelutalon pysäköintihalliin, maantason pysäköintialueelle AKS-korttelialueen 29176 luoteisosassa ja LPA-tontille 29175/6.

Kaupungin asuntotuotantopalvelu (Att) tulee vastaamaan erityisasuntokohteen ja pysäköintilaitoksen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Tontille 29176/5 rakennetaan vuokra-asuntoja vaativan tason tukea tarvitseville ikäihmisille. Asunnot toteutetaan valtion tukemana ns. pitkän korkotuen hankkeena.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Soveltamisohjeiden kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan kaupunki voi kuitenkin tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein varata yksittäisiä asuntotontteja suoravarauksin ilman julkista hakua esimerkiksi silloin, kun tontti varataan asuntotuotanto-palvelulle. Kaupunki voi myös varata soveltamisohjeiden kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan yksittäisiä tontteja säänneltyyn asuntotuotantoon, jos hankkeen toteuttamisella on kiire.

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja asuntopoliittisia tavoitteita. Varaus toteuttaa myös asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin ko. alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun ohella varausalueeseen nykyisellään kohdistuvien maanvuokrasopimusten (nrot 10829, 10828, 10827 ja 22113) päättämistä tai muuttamista.

Varausehdot

Tontinvarauksessa noudatetaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, kaupungin yleisiä tontinvarausehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
-palvelun kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta "Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut" (15.10.2021).

Tonttien myöhempi luovuttaminen ja alueita koskevien nykyisten maanvuokrasopimusten muuttaminen tai päättäminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (myöhemmin Heka) nykyiset vuokra-alueet käsittävät suurimman osan varattavista tonteista 29176/5 (AKS) ja 29175/6 (LPA).

Tontit 29176/2 ja 29176/4 on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla nrot 10829 ja 10828 Hekalle 31.12.2040 asti. Tontti 29177/3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 22113 Hekalle 31.12.2045 asti. Tontti 29177/6 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 21173 Hekalle 31.12.2065 asti. Tontti 29175/3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 10827 autopaikkatarkoitukseen Hekalle 31.12.2040 asti.

Hopeatien palvelutalon tontti 45137/1, josta nyt varattava tontti 29176/5 osittain muodostuu, on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 21173 Hekalle 31.12.2065 saakka. Kyseinen maanvuokrasopimus nro 21173 tullaan joko muuttamaan siten, että se tulee kohdistumaan AKS-tonttiin 29176/5, tai tontille 29176/5 tehdään uusi maanvuokrasopimus. Vanha maanvuokran suuruus huomioidaan Hopeatien palvelutalon kohdalla 31.12.2065 saakka mahdollisessa uudessa sopimuksessa tai olemassa olevaa sopimusta muutettaessa. Seniorikeskuksen uudisrakentamisen kohdalla peritään markkina-arvoista maanvuokraa huomioiden ARA:n edellyttämä huojennus.

Varattavat tontit on tarkoitus myöhemmin luovuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien asuntotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Muuten varattavien tonttien markkina-arvon määrittäminen perustuu puolueettoman arvioijan laatimaan erilliseen selvitykseen tai puolueettoman arvioijan hyväksymään hinnoittelumalliin. Valtion tukemassa asuntotuotannossa tontin markkinaehtoisesta maanvuokrasta myönnetään ARA:n edellyttämä huojennus, joka on määräaikainen ja voimassa niin kauan kuin tontille toteutettavien asuntojen huoneenvuokran tai asumisoikeusvastikkeen määrittämisessä noudatetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaista omakustannusperiaatetta. Edellä mainittu valtion tukemille hankkeille myönnettävä huojennus koskee ns. pitkällä korkotuella toteutettavia hankkeita.

Tonttien vuokrausperiaatteet tullaan vahvistamaan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä. Tonttia koskevat yksityiskohtaiset luovutusehdot vahvistetaan maanvuokrasopimuksen hyväksymisen yhteydessä noudattaen kaupungin käyttämiä asuntotonttien ja asumista palvelevien tonttien yleisiä luovutusperiaatteita.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2024 § 142

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin asuntotuotanto-palvelulle (Att) varataan Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haagan) erityisasumisen ja palvelujen tontti (AKS) 29176/5 seniorikeskuksen suunnittelua varten sekä pysäköintitontti (LPA) 29175/6 pysäköintilaitoksen suunnittelua varten 31.12.2027 saakka seuraavin ehdoin:

  • varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (AKS) 29176/5 (pinta-ala 13 265 m², koko tontin rakennusoikeus
    32 000 k-m² (uudisrakentamista noin 25 445 k-m²) ja tontin (LPA) 29175/6 (pinta-ala 1 580 m²)
  • varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 6 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Marja Hannikainen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 52178

marja.hannikainen@hel.fi
Close

This decision was published on 23.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi