Tutkimuslupahakemus, Selvitys Suomessa oleskelevien paperittomien henkilöiden tilanteista

HEL 2024-002055
More recent handlings
§ 11

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Selvitys Suomessa oleskelevien paperittomien henkilöiden tilanteista sekä heihin liittyvän tiedon ja palvelujen tarpeista Suomen eri kaupungeissa”

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Selvitys Suomessa oleskelevien paperittomien henkilöiden tilanteista sekä heihin liittyvän tiedon ja palvelujen tarpeista Suomen eri kaupungeissa”. Yhteyshenkilö on johtava sosiaalityöntekijä ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimuksesta ja siihen liittyvien tehtävien suorittamisesta sekä osallistuvan henkilöstön ajankäytöstä on sovittu yhteyshenkilön kanssa.

Tutkimusprosessissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, millaisia palveluita paperittomille kannattaisi järjestää ja kartoittaa, millaisia tieto- ja osaamistarpeita eri alueiden toimijoilla on. Selvityksen toteuttaa Diakonissalaitos. Tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaista tukea eri paikkakunnilla ajatellaan tarvittavan paperittomille siirtolaisille tai heidän kohtaamiseensa jo olemassa olevissa palveluissa?

2. Millaisia paperittomuuden erityispiirteitä näkyy eri paikkakunnilla, missä huomioidaan elinolosuhteet sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Tutkimuksen avulla pyritään tavoittamaan toimijoita, jotka saattavat kohdata työssään sellaisia ulkomaalaisia, joilla ei ole pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten asumisperusteisen sosiaaliturvan tai vastaanottokeskuspalveluiden piiriin kuuluvilla on.

Tutkimusaineisto kerätään maahan muuttaneiden erityispalveluista anonyymilla webropol-kyselyllä, joka välitetään kertaluontoisesti yhteyshenkilön kautta. Kyselyssä ehdotetaan mahdollisuutta osallistua haastatteluun. Tavoiteltu otoskoko on 2–6.

Osallistujia informoidaan heidän oikeuksistaan sekä henkilötietojen käsittelystä liitteenä olevan tietosuojaselosteen ja informointikirjeen avulla. Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi jättää kesken missä tahansa vaiheessa. Tutkittava voi milloin tahansa pyytää, että hänen vastauksensa poistetaan kyselystä. Mikäli vastaus on tunnistettavissa aineistosta edes epäsuorasti, se poistetaan. Henkilötietoja ei pyydetä, ellei henkilö itse halua ilmoittautua myöhempään täydentävään haastatteluun. Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. Tutkimuksesta tuotetaan suurelle yleisölle suunnattu raportti. Tutkijat pyytävät lisäksi kyselyissä ja haastatteluissa lupaa käyttää aineistoa mahdollisiin muihin tutkimusjulkaisuihin.

Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti liitteenä olevan tietosuojaselosteen mukaisesti ja hävitetään kokonaisuudessaan tutkimuksen päätyttyä. Tulokset kirjataan siten, ettei osallistujia voida tunnistaa.

Tutkimuslupaa puoltaa etelän aikuissosiaalipäällikkö (28.2.2024).

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

This decision was published on 29.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sini-Emilia Asikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

sini-emilia.asikainen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Luhtasela
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus 13.2.2024, liite, tietosuojailmoitus
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.