Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla osaamisen kehittäminen -yksikön toimenhaltijoille hankintojen tekemisestä

HEL 2024-002326
More recent handlings
§ 8
This decisionmaker is no longer active

Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla osaamisen kehittäminen -yksikön toimenhaltijoille hankintojen tekemisestä

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti oikeuttaa henkilöstö- ja kehittämispalvelut -palvelujen alla olevan osaamisen kehittäminen -yksikön työsuhteisen työntekijän tai hänen sijaisensa toteuttamaan hankintoja henkilöstö- ja kehittämisjohtajan vastuulla jäljempänä mainittuun euromäärään asti, edellyttäen, että

 • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
 • talousarvioissa on asianomaista tarkoitusta varten määrärahaa ja
 • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin antamia ohjeita.

Toimenhaltijan arvonlisäveroton hankintaoikeus on 19.2.2024 alkaen:

 • osaamisen kehittäminen -yksikön henkilöstön kehittämispäällikkö, enintään 10 000 euroa.

Päätös on voimassa 19.2.2024 lukien ja korvaa aikaisemmat vastaavat päätökset.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää tai hyväksyy omalla toimialallaan perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnasta lukuun ottamatta osakkeita.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 12.12.2023 § 260, päättänyt toimialan hankintavaltuuksista. Sosiaali-, terveys- ja pelatustuslautakunnan päätöksessä mainitut hankintavaltuudet perustuvat toimialan ja viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Hallintosäännön 20 luvun 8 § 3 kohdan mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla. Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankintalainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.

Edellä olevaan perustuen henkilöstö- ja kehittämisjohtaja antaa osaamisen kehittäminen -yksikön työsuhteisille toimenhaltijoille oikeuden toteuttaa hankintoja tällä päätöksellä mainittuun euromäärään asti.

This decision was published on 19.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Kara, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 37656

heidi.kara@hel.fi

Decisionmaker

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja