Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, vammaispalvelut 2, palveluyksikön päällikkö, SOTEPE-01-23-24

HEL 2024-002327
More recent handlings
§ 2

Palveluyksikön päällikön määräaikaisen viran täyttäminen, vammaispalvelut 2, työavain SOTEPE-01-23-24

Vammaispalvelujen päällikkö

Päätös

Vammaispalvelujen päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi AMK ********** palveluyksikön päällikön määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 036276, toimintayksiköt Polku ja Karviaismäen ryhmäkoti, työpisteet toimintakeskus Polku 395440100050 ja Karviaismäen ryhmäkoti 395440100173) 18.3.2024 lukien 31.10.2024 asti 3537,96 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Terveydentilan selvitystä ei vaadita, koska virkaan määräaikaisesti otettava on jo aikaisemmin esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Palveluyksikön päällikön virka (vakanssinumero 036276) tulee määräaikaisesti avoimeksi 26.2.2024 alkaen. Hakijan omasta pyynnöstä viranhoitomääräys tehdään 18.3.24 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan palveluyksikön päällikön ottaa määräaikaiseen virkaan vammaispalvelujen päällikkö.

Palveluyksikön päällikön tehtävänä on johtaa yhteisöllisen asumisen Karviaismäen ryhmäkotia sekä päivätoimintaa tuottavaa toimintakeskus Polkua. Palveluyksikön päällikkö vastaa näiden yksiköiden toiminnasta, henkilöstöjohtamisesta ja taloudesta. Toimintaan vaikuttaa erityishuollon lakisääteiset tehtävät ja toimialan strategiset linjaukset.

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto (esimerkiksi kehitysvammaistenohjaaja). Edellytyksenä on rekisteröityminen Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Eduksi katsottiin, esihenkilötyön kokemus sekä vammaisalan aiempi kokemus.  

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa ja rikosrekisteriotetta.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Palveluyksikön päällikön määräaikainen virka 18.3.2024 alkaen (vakanssinumero 036276) on ollut julkisesti haettavana 10.1.-28.1.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, sekä TE-palveluiden sivuilla.

Määräajassa hakemuksen jätti 11 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli seitsemällä hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin hakemuksen, koulutuksen, aiemman työkokemuksen sekä motivaation perusteella ********** ********** ********** sekä ********** Haastattelut pidettiin 1.2.2024 ********** sekä ********** ********** ja ********** haastateltiin 6.2.2024. Haastattelun suorittivat palveluyksikön päällikkö ********** sekä vammaispalvelujen päällikkö **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. ********** Hänellä on vahvaa esihenkilötyö sekä vammaisalan osaamista niin koulutuksen kuin työkokemuksen puolesta.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK ja hän opiskelee sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. ********** Hänellä on kokemusta johtamisesta ja motivaatio kehittyä esihenkilötyössä. Vammaisalan kokemusta hänellä on kesätöiden kautta.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. ********** Hänellä on hyvää vammaisalan osaamista ja motivaatiota esihenkilötyöhön.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. ********** Hänellä on hyvä käsitys esihenkilötyön vaatimuksista ja motivaatioita hakeutua vaativampaan esihenkilötehtävään.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK ja lisäksi hän opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. ********** Hänellä on monipuolista vammaisalan kokemusta sekä motivaatio siirtyä esihenkilötehtäviin.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. ********** Hänellä on hyvää vammaisalan osaamista sekä kokemusta asumisentuen erityistarpeista. Hänellä on motivaatio siirtyä esihenkilötehtäviin.

Kaikilla haastatelluilla oli viran edellyttämä kelpoisuus. Aiempaa kokemusta esihenkilötyöstä oli hakijoilla ********** ********** ja **********

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota hakijan kykyyn valmentaa asiakastyötä tekevää henkilöstöä tukemaan asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä aiempaan kehitysvamma-alan työkokemukseen ja näkemykseen palvelutoiminnasta. Hakijoilta toivottiin osaamista yksikön toimintakuluttuurin ja toiminnan laadun kehittämisestä. Tehtävän hoitamiseksi edellytettiin hyvää vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja viestintäosaamista.  Lisäksi eduksi luettiin esihenkilötyön, vammaisalan tai/sekä tuetun asumisen ja päivätoiminnan osaaminen.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** osoitti palveluyksikön päällikön tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia vammaistyön- ja johtamisosaaminen osa-alueilla. Hänellä on hakijoista pisin aiempi työkokemus esihenkilötehtävistä sekä vahva lainsäädännön ja vammaisalan tuntemus. Hän osoitti kykyä kehittää palveluita sekä henkilöstön toimintakulttuuria. Hän osoitti olevansa vahva vuorovaikuttaja ja ratkaisukeskeinen esihenkilö. Hänellä on hyvä ********** vammaisten asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan tuntemus. Hänellä on virkaan vaadittavan koulutuksen lisäksi johtamisen erityisammattitutkinto ja ammatillisen opettajan pätevyys valmentavan esihenkilötyön tueksi.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset palveluyksikön päällikön määräaikaisen viran tehtävien hoitamiseen vammaispalveluissa.

This decision was published on 16.02.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pauliina Vähäpesola, vammaispalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 43155

pauliina.vahapesola@hel.fi

Decisionmaker

Pauliina Vähäpesola
vammaispalvelujen päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.