Hankerahoitus, Urban Robotics - Kaupunkiympäristö robotiikan kehitysalustana -hanke, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2024-002392
More recent handlings
§ 15

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun “Urban Mobile Robotics - kaupunkiympäristö robotiikan kokeilualustana” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun “Urban Mobile Robotics - kaupunkiympäristö robotiikan kokeilualustana” -hankkeella.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsinki Oy:n toimimaan edustajana kyseisessä hankkeessa sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista. 

Hankkeen kesto on 1.9.2024-31.8.2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 000. Hankkeelle haettava EAKR-tuki on 239 200 euroa, omarahoitusosuus on 58 300 euroa (9 500 euroa vuodelle 2024, 29 500 euroa vuodelle 2025, ja 19 300 euroa vuodelle 2026).

Päätöksen perustelut

Hankkeen tarkoituksena on edistää pääkaupunkiseudun robotiikka-alan pk-yritysten ja start-upien sekä alaan läheisesti liittyvien muiden yritysten (kuten esimerkiksi ICT-ohjelmistotoimijat ja sensoriikkakehittäjät) kilpailukykyä

⁃ kehittämällä yrityksiä hyödyttävää paikallista TKI-toimintaympäristöä
⁃ vahvistamalla osaamista ja innovointitoimintaa
⁃ edistämällä uusien teknologioiden kehittämistä

Hanke suunnataan Hämeen ELY-keskuksen EAKR TYT- hakuun, jossa painopisteenä on erityisesti yritysten toimintaympäristön kehittäminen. Hankkeeseen liittyy kaupungin (KYMP/YMPA) asettamien haasteiden, yritysten nykyisen ratkaisutarjoaman sekä olemassa olevan soveltavan tiedon yhdistäminen uusien haasteisiin perustuvien ratkaisujen kehittämisen. Tämän lisäksi hankkeessa edistetään alueellista, alaan liittyvää TKI-yhteistyötä.

Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa ja edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Samalla hankkeen toiminta vahvistaa Helsingin innovaatioalustatoimintaa. Helsinki Testbed -kokeilualusta, kaupunkiympäristön toimiala (Ympäristöpalvelut) sekä robotiikan kehittäminen (Metropolia) luovat hankkeessa pysyvän ympäristöön liittyvien robotiikkaratkaisujen ja -palveluiden testaus- ja kehittämisympäristön. Tässä ekosysteemissä yritykset voivat tehokkaammin verkostoitua toistensa kanssa sekä myös löytää markkinoinnin ja ylläpidon kumppaneita.

Hankkeen tavoitteena on myös edistää robotiikan ja tekoälyn kautta kaupunkiympäristössä tapahtuvia analysointi- ja tutkimustehtäviä sillä hankkeen toimintaympäristö on sidottu erityisesti ympäristöteemaan (maalla ja vedessä).

Kehittämishaasteita on kerätty kaupunkiympäristön toimialalta (ympäristöpalvelut) ja näitä liittyy mm. veden erilaiseen mittaamiseen, eri alueilla analyysien toteuttamiseen (mm. eläin/luontoanalyysit) sekä havaintomittauksiin määrätyillä kohdealueilla.

Mittauksia toteutetaan tällä hetkellä sekä konsulttityönä, että omatoimisesti, usein manuaalisesti toteutettuina mittauksina. Hankkeessa on tavoitteena kokeilujen ja kehittämistyön kautta edistää uusia tekoälyavusteisia ratkaisuja palvelemaan tätä analyysitoimintaa.

Kaupungin esittämien tarpeiden kautta yhteiseen vuoropuheluun saatettavilla yrityksillä, yhdessä TKI-organisaatioiden kanssa, on paremmat edellytykset kehittää uutta liiketoimintaa, palvelumalleja ja uusia tuoteinnovaatioita niin kotimaan kuin myös kansainvälisille markkinoille.

Kaupungin rooli hankkeessa (YMPA) on avata ja tarkentaa alustavasti esitettyjä tarpeita ja haasteita, joita kohderyhmän yritykset tulevat kehittämään sekä määritellä fyysiset pilottialueet. Metropolia hankekumppanina tuo hankkeeseen osaamistaan robotiikkateknologiasta, hyvät toimintamallit yritysten kehittämistyön edistäjänä (Robo Garage ja Metropolian yritysprojektikonseptit) ja olemassa olevan yritysverkostonsa systemaattisella, testatulla lähestymistavallaan.

TKI-ekosysteeminäkökulmasta avainrooleissa hankkeessa ovat kohderyhmän pk- ja start-up -yritykset, kaupungin tarpeet (kaupunkiympäristön valitut kohteet pilottina), alueellinen TKI-toimijayhteistyö, sekä toiminnan jatkuvuus. Yritysten näkökulmasta hanke antaa tuotekehityksen tuen lisäksi ponnahduslautaa myös erilaisten yritysrahoitusmallien hyödyntämiselle sekä näkymää kansainväliseen hanketoimintaan osallistumiselle (erityisesti Horizon Europe -ohjelma). Yritysten kehittämisen osalta yhteistyötä tehdään myös Business Helsingin tahojen kanssa.

Hanke toteuttaa EAKR TYT -toimintaympäristöjen kehittämisavustuksen tavoitetta tukea erityisesti elinkeinoelämän tarpeista lähtevien innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen, avointen toimintamallien sekä kokeilu-, pilotointi-, demonstraatio- ja oppimisympäristöjen sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja yhteiskäyttöä. Valitun rahoitusohjelman tavoitteena on myös edistää TKI-yhteistyömalleja ja toimintatapoja korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyölle, osaamisen ja teknologian siirrolle. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää soveltavan tutkimuksen hyödyntämistä yritystoiminnassa.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 28.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö