Määrärahan myöntäminen, projektialueiden esirakentaminen 2024, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2024-002630
More recent handlings
Case 9. / 205 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden esirakentamiseen vuoden 2024 talousarvion luvusta 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden esirakentamiseen vuoden 2024 talousarvioon varatut määrärahat kokonaisuudessaan luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdan 8 08 01 Esirakentaminen, alakohdista määrärahoja yhteensä 63,6 miljoonaa euroa seuraavasti:

Ta-kohta
 
Euroa
 
 
 
8 08 01 02
Länsisatama
10 500 000
8 08 01 03
Kalasatama
22 500 000
8 08 01 04
Kruunuvuorenranta
8 200 000
8 08 01 05
Pasila
5 400 000
8 08 01 06
Kuninkaankolmio
1 000 000
8 08 01 07
Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
500 000
8 08 01 08
Malmi
6 000 000
8 08 01 09
Läntinen bulevardikaupunki
7 500 000
8 08 01 10
Makasiiniranta
2 000 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa esirakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2024 talousarviossa projektialuekohtaiset esirakentamismäärärahat yhteensä 63,6 miljoonaa euroa on varattu luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi, talousarviokohdan 8 08 01 Esirakentaminen alakohtiin.

Esirakentamismäärärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2024 on seuraava:

Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 02 Länsisataman esirakentaminen, on vuodelle 2023 varattu 10,5 miljoonaa euroa.

Länsisataman esirakentamiseen on vuoden 2023 loppuun mennessä käytetty noin 213,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2025-2034 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 140,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu mm. Ahdinaltaan ja Melkinlaiturin alueiden esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 10,5 miljoonaa euroa.

Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 03 Kalasatama, on vuodelle 2024 varattu 22,5 miljoonaa euroa.

Kalasataman esirakentamiseen on vuoden 2023 loppuun mennessä käytetty 209,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2025-2034 Kalasataman esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 255,0 miljoonaa euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu mm. Verkkosaaren pohjoisosan ja Nihdin esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 22,5 miljoonaa euroa.

Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 04 Kruunuvuorenranta, on vuodelle 2024 varattu 8,2 miljoonaa euroa.

Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on vuoden 2023 loppuun mennessä käytetty 41,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2025-2034 Kruunuvuorenrannan ja Yliskylän alueen esirakentamistöihin on suunniteltu tarvittavan yhteensä 30,0 milj. euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu mm. Koirasaarten ja keskus- ja palvelukortteleiden esirakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 8,2 miljoonaa euroa.

Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 05 Pasila, on vuodelle 2024 varattu 5,4 miljoonaa euroa.

Pasilan esirakentamiseen on vuoden 2023 loppuun mennessä käytetty yhteensä 49,8 miljoonaa euroa. Pasilan esirakentamistöihin on vuosina 2025-2034 suunniteltu tarvittavan yhteensä 30,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu mm. Eteläisen Postipuiston esirakentamiseen ja Ratapihakortteleiden imeytysjärjestelmän rakentamiseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 5,4 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmio

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 06 Kuninkaankolmio, on vuodelle 2024 varattu 1,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 loppuun mennessä on Kuninkaankolmion esirakentamiseen käytetty yhteensä 21,0 miljoonaa euroa. Kuninkaankolmion esirakentamistöihin on vuosina 2024-2025 suunniteltu tarvittavan yhteensä 0,9 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu Honkasuon alueelle sijoittuvan maakaasuputken siirtoon.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 1,0 milj. euroa.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen on vuodelle 2024 varattu 0,5 miljoonaa euroa.

Vuosina 2025-2034 on määrärahaa suunniteltu tarvittavan yhteensä 266,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu uusien projektialueiden hankkeisiin, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 0,5 miljoonaa euroa.

Malmi

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 08 Malmin esirakentaminen on vuodelle 2024 varattu 6,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 loppuun mennessä on Malmin esirakentamiseen käytetty yhteensä 0,9 milj. euroa. Vuosina 2025-2034 määrärahaa on suunniteltu tarvittavan yhteensä 210,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu mm. Malminkentän logistiikka-alueen ja kierrätyskentän rakentamiseen sekä esirakentamisen koerakenteiden toteutukseen.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 6,0 miljoonaa euroa.

Läntinen bulevardikaupunki

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 09 Läntinen bulevardikaupunki on vuodelle 2024 varattu 7,5 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu mm. maankäytön edellyttämien sähkönsiirtoratkaisuiden suunnitteluun.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 7,5 miljoonaa euroa.

Makasiiniranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 01 10 Makasiinirannan esirakentaminen on vuodelle 2024 varattu 2,0 miljoonaa euroa.

Määrärahan käyttö vuonna 2024 kohdistuu mm. Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin suunnitteluun sekä varaudutaan esirakentamisen käynnistämiseen alueen hankkeiden aikataulussa.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2024 on talousarviomääräraha 2,0 miljoonaa euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää määrärahaa projektialueiden esirakentamista varten yhteensä 63 600 000 euroa vuoden 2024 talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdasta 8 08 01 Esirakentaminen.

Close

This decision was published on 18.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi