Tutkimuslupa, Violence in close relationships

HEL 2024-002695
More recent handlings
§ 5

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Violence in close relationships: Health and well-being personnel’s capabilities and their role in a new multi-professional co-operation model”

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Violence in close relationships: Health and well-being personnel’s capabilities and their role in a new multi-professional co-operation model” (yamk). Yhteyshenkilöt ovat sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö ********** ylihoitaja ********** sekä osastonhoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2024 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusprosessissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimus auttaa toteuttamaan monitoimijaista toimintamallia lähisuhdeväkivaltatyöhön Helsingin terveysasemilla sekä terveys- ja hyvinvointikeskuksissa tarjoamalla tarvittavaa tietoa lähisuhdeväkivallan kanssa tehtävän työn nykytilasta sekä henkilöstön
- kokemuksista lähisuhdeväkivaltatyöstä,
- valmiuksista ja haasteista lähisuhdeväkivallan tekijöiden ja kokijoiden kohtaamisessa,
- roolista uudessa mallissa sekä
- näkemyksistä mallin toteuttamiseen.

- kokemuksista lähisuhdeväkivaltatyöstä,
- valmiuksista ja haasteista lähisuhdeväkivallan tekijöiden ja kokijoiden kohtaamisessa,
- roolista uudessa mallissa sekä
- näkemyksistä mallin toteuttamiseen.

Tutkimuskysymykset ovat
1. Mitkä ovat terveys- ja hyvinvointihenkilöstön valmiudet ja mahdolliset haasteet lähisuhdeväkivallan tekijöiden ja kokijoiden kohtaamisessa?
2. Miten henkilöstö kokee roolinsa uudessa lähisuhdeväkivaltatyön monitoimijaisessa toimintamallissa?

Tutkimusaineisto kerätään anonyymilla sähköisellä kyselyllä, jonka yhteyshenkilö lähettää sähköpostitse kahden terveysasema-alueen terveys- ja hyvinvointikeskuksen henkilöstölle (yht. 568 hlöä). Tavoitteena on 15–20 % vastausprosentti eli kyselyyn halutaan saada noin 85–114 osallistujaa. Vastaaminen vie 5–15 minuuttia.

Kyselyn mukana lähetetään tutkimustiedote ja tietosuojaseloste, jossa osallistujia informoidaan heidän oikeuksistaan sekä henkilötietojen käsittelystä. Osallistuminen on vapaaehtoista. Päästäkseen vastaamaan kyselyyn osallistuja ilmaisee suostumuksensa rastittamalla ruudun. Tutkimuksessa ei kerätä suoria henkilötietoja, mutta osallistujilta kysytään ammatti. Kysely sisältää vapaita vastauskenttiä ja osallistujia pyydetään olemaan kertomatta niissä tunnistettavia seikkoja. Jos kuitenkin näin tapahtuu, tutkijat anonymisoivat ko. tiedot. Tutkimusraportissa ammattitietoja käsitellään ryhmittäin, jotta yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.

Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti tutkimussuunnitelman liitteenä olevan tutkimustiedotteen ja tietosuojaselosteen mukaisesti ja hävitetään kokonaisuudessaan tutkimuksen päätyttyä. Aineisto analysoidaan yhdistäen laadullista, aineistolähtöistä sisällönanalyysia sekä tilastollista analyysia. Tutkijat sitoutuvat noudattamaan vastuullista tutkimusmenettelyä ja tutkimusetiikkaa. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus-palvelussa vapaasti saataville.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää terveysasemien johtajalääkäri palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

This decision was published on 14.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sini-Emilia Asikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

sini-emilia.asikainen@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.