Virkasuhteen täyttäminen, kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonta -yksikkö, asiakasohjaaja, 2 tehtävää, SOTEPE 03-110-24

HEL 2024-003141
More recent handlings
§ 2

Kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonta-yksikön kahden asiakasohjaajan viransijaisuuteen valinta, työavain SOTEPE 03-110-24

Asiakkuuspäällikkö

Päätös

Arviointitoiminnan kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonta-yksikön asiakkuuspäällikkö päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella asiakasohjaajan viran sijaisuuteen (toimintayksikkö 397130, työpiste 100060) sairaanhoitaja ********** 11.3.2024 alkaen ja geronomi ********** 26.2.2024 alkaen 2946,90 e/kk euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Sijaisuuden kesto on 30.8.2024 saakka.

Koeaika on kaksi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun rikosrekisteriotteen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Ote rikosrekisteristä on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala / sairaala- kuntoutus ja hoivapalvelut /Arviointitoiminta/Kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonta yksikkö.

Päätöksen perustelut

Viransijaisuuksia oli avoimena kaksi kappaletta tässä haussa. Perusteena sijaisuuksille on vuosilomaketju koostuen 19 vakanssin vuosilomista, sekä sairauslomasta.

Hakuaika oli 25.1.2024-23.2.2024.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 1.1.2023 § 199 mukaan asiakasohjaajan viransijaisuuteen ottaa Arviointitoiminnan asiakkuuspäällikkö.

Arviointitoiminnan kotihoidon ostopalveluasiakkaiden valvonta yksikön asiakasohjaajan tehtävänä on vastata kotihoidon osto- ja palveluseteliasiakkaiden asiakastason valvonnasta, palvelutarpeen arvioinneista ja palvelutuottaja yhteistyöstä.

Asiakasohjaajan tehtävänä on myös varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut mahdollisimman sujuvasti ja asiakaslähtöisesti. Tehtävä sisältää hakemusten käsittelyä ja yksilöhuollon päätöksentekoa. Työ edellyttää vanhuspalveluiden palveluverkon tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja erilaisuuden sietämistä, valmiutta itsenäiseen sekä pari- ja tiimi työskentelyyn.

Asiakasohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Asiakasohjaajan viransijaisuudet ovat olleet 25.1.2024-23.2 .2024 julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen verkkosivuilla.

Määräajassa hakemuksen jätti viisikymmentäviisi (55) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun 5 hakijaa. Haastattelussa olivat sairaanhoitaja ********** geronomi ********** terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ********** sekä geronomi opiskelija **********

Haastattelijana toimi asiakkuuspäällikkö **********

********** ********** jolloin hän valmistui sairaanhoitajaksi. **********

********** valmistui sairaanhoitajaksi 2006. Hän on toiminut sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana kotihoidossa valmistumisestaan lähtien. Tällä hetkellä hän toimii kotihoidossa vastaavavana sairaanhoitajana.

********** on valmistunut lähihoitajaksi 2014. Hän on toiminut ********** Geronomiksi hän valmistuu 31.5.2024.

********** on valmistunut sairaanhoitajaksi 2012. **********

********** on valmistunut geronomiksi 2015.Valtiotieteiden maisteriksi hän on valmistunut 2024. **********

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa painotettiin aikaisempaa työkokemusta kotihoidossa ja työskentelyä kotihoidon osto- ja palveluseteliasiakkaiden parissa. Lisäksi huomiota kiinnitettiin ikääntyneiden palveluverkoston tuntemukseen, sekä erityisesti huomiota kiinnitettiin tiimityötaitoihin ja sosiaalityön kehittämisvalmiuksiin, jotka ovat työyhteisössämme merkityksellisiä asiakokonaisuuksia.

********** valittiin asiakasohjaajan sijaisuuteen hakemuksen ja haastattelun perusteella. ********** oli intoa ja näkemyksellisyyttä kotihoidon ostopalveluasiakkaiden hoidon valvonnan kehittämiseen erityisesti sosiaalityön näkökulmasta.

Monipuolinen osaaminen ja menestyminen tehtävissä, jotka tukevat nyt haettavan työnkuvan hallintaa ja laajaa ymmärrystä antavat hyvän pohjan työskennellä sijaisuudessa. ********** valittiin asiakasohjaajan vuosilomansijaisuuteen työkokemuksensa ja haastattelun perusteella.

This decision was published on 07.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Outi Hukkanen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 66300

outi.hukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Susanna Valojärvi
asiakkuuspäällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.