Lainahakemus, Lammenrannan Pysäköinti Oy

HEL 2024-003171
More recent handlings
Case 7. / 167 §

Lainan myöntäminen Lammenrannan Pysäköinti Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi talousarviokohdan 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, varoista 5 000 000 euron suuruisen lainan Lammenrannan Pysäköinti Oy:lle seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Neljä (4) vuotta lainan nostosta.

Korko: Lainasta veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 % (kaupunginvaltuusto 12.10.2005, 219 §). Lainalle kertyneet korot veloitetaan puolivuosittain.

Lyhennysehto: Lainan pääoma erääntyy kokonaan maksettavaksi laina-ajan lopussa.

Vakuus: Lainalle ei edellytetä vakuutta. Lammenrannan Pysäköinti Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lammenrannan Pysäköinti Oy on vuonna 2022 perustettu yhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin Kaarelan kaupunginosan Kuninkaantammen Lammenrannan asemakaava-alueelle rakennettavaa pysäköintilaitosta, johon sijoitetaan yhtiön toiminta-alueelle rakennettavien asuntoyhteisöjen velvoiteautopaikat.

Yhtiön omistukseen rakennettava pysäköintilaitos valmistuu kesällä 2024. Hankkeen investointibudjetti on noin 11,5 miljoonaa euroa, joka katetaan alueelle toteutettavien asuntohankkeiden yhtiöön tekemillä osakemerkinnöillä. Asuntorakentamisen markkinatilanne oli rakentamishankkeen kilpailutuksen ja osapuolia sitovan hankesopimuksen päätöshetkellä hyvä. Pysäköintilaitoksen rakentamisen alkaessa oli tiedossa, että alueen asuntohankkeet tulevat viivästymään alkuperäisestä aikataulusta siten, että ensimmäiset asuntohankkeet voisivat alkaa vuoden 2023 loppupuolella. Yhtiön rakennushankkeen alkuvaiheen rahoitus on järjestetty kaupungin myöntämällä 7 miljoonan euron lainalla sekä tilapäisellä 3 miljoonan euron konsernitililimiitillä.

Vallitseva suhdannetilanne on kuitenkin viivästyttänyt ensimmäisten asuntohankkeiden arvioitua alkamisaikaa aikaisintaan vuoden 2024 loppuun ja siten myös tulevilta osakkailta saatavien merkintämaksujen kertymistä. Suurin osa hankkeista alkaa nykyisen arvion mukaan vuosien 2025-2027 aikana. Myös puurakentamisen toimijatilanne sekä vallitsevat päätökset asumisoikeusuudistuotannon rahoituksen loppumisesta haastavat alueen rakentamista, sillä alueelle on suunnitteilla useita asumisoikeuskohteita. Lammenrannan Pysäköinti Oy:n on saatettava pysäköintilaitoksen rakentaminen sopimustensa mukaisesti loppuun asti, joten yhtiön täytyy varmistaa maksuvalmiutensa sekä hankkeen investointikustannusten että ylläpitokulujen osalta. Pysäköintilaitos on osa alueen rakentumisedellytysten näkökulmasta välttämätöntä perusinfrastruktuuria.

Lammenrannan Pysäköinti Oy hakee kaupungilta yhteensä 5 000 000 euron suuruista lainaa pysäköintilaitoshankkeen investointi- ja ylläpitokustannusten rahoituksen varmistamiseksi. Laina-ajaksi esitetään neljää vuotta siten, että lainan koko pääoma erääntyy maksettavaksi laina-ajan lopussa. Lainaa lyhennetään laina-aikana enintään yhtiölle tuloutuvien osakkeiden merkintähintojen määrän verran ylimääräisinä lyhennyksinä. Lainaehtojen mukaan velallisella on oikeus maksaa velka osittain tai kokonaan ennenaikaisesti takaisin ilman kuluja. Puurakentamisen sekä yleisen asuntomarkkinatilanteen merkittävistä epävarmuustekijöistä johtuen yhtiön oman pääoman turvaaminen voi edellyttää kaupungin toimenpiteitä loppuvuoden 2024 aikana.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, on käytettävissä 51 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 § ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla. Lammenrannan Pysäköinti Oy:lle myönnettävälle lainalle ei edellytetä vakuutta, koska yhtiö on kokonaan kaupungin omistama ja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta sekä kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävän lainan vuoksi.

Myönnettävän lainan muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Close

This decision was published on 22.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi