Takaisinperintä 2024, kulttuuri- ja kirjastojaoston sekä kulttuurin edistämisen päällikön myöntämät avustukset

HEL 2024-003180
More recent handlings
§ 13

Suomen taidetanssin tuki ry:n vuodelle 2024 myönnettyjen avustusten peruminen ja takaisinperintä

Kulttuurin edistämisen päällikkö

Päätös

Kulttuurin edistämisen päällikkö peruu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston Suomen taidetanssin tuki ry:lle myöntämiä avustuksia 128 333 euron osalta ja perii niistä takaisin yhteensä 77 458 euroa seuraavasti:

Hakemusnumero GRANTS-KUVAPERUS-00000056, taiteen perusopetuksen toiminta-avustus vuodelle 2024, kulttuuri- ja kirjastojaosto, 6.2.2024, 5 §. Myönnetty 100 000 euron avustus perutaan 83 333 euron osalta. Avustuksesta ei peruta 16 667 euron osuutta, joka on käytetty toimintaan vuoden 2024 kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Toimijalle on tähän mennessä maksettu avustuksesta 58 125 euroa. Avustuksen viimeinen maksuerä 41 875 euroa perutaan. Maksetusta osuudesta peritään takaisin 41 458 euroa.

Hakemusnumero 6574870, taiteen perusopetuksen kehittämisavustus vuodelle 2024, kulttuuri- ja kirjastojaosto 6.2.2024, 6 §, myönnetty avustus 45 000 euroa perutaan. Toimijalle on tähän mennessä maksettu avustuksesta 36 000 euroa. Avustuksen viimeinen maksuerä 9 000 euroa perutaan. Peritään takaisin maksettu osuus 36 000 euroa.

Suomen taidetanssin tuki ry:n vuoden 2024 toiminta-avustuksen osuus kulttuurin avustusten määrärahasta on 16 667 euroa, joka on yhdistykselle myönnetyistä avustuksista takaisin perimättä jätettävä osuus.

Avustuksen takaisinmaksu tapahtuu Helsingin taloushallinnosta toimijalle saapuvalla laskulla.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto myönsi kokouksessaan 6.2.2024 Suomen taidetanssin tuki ry:lle avustuksia Tanssikeskus Footlightin toimintaan ja kehittämiseen vuodelle 2024. Tanssikeskus Footlight ilmoitti toimintansa päättyneen 25.2.2024. Konkurssimenettely on aloitettu 29.2.2024.

Kaupunginhallituksen 28.10.2019, § 723, päättämien Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeiden mukaan avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen ja myönnetty avustus on palautettava Helsingin kaupungille, jos avustusta ei ole voitu käyttää avustuspäätöksen mukaisesti ja siihen käyttötarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Suomen taidetanssin tuki ry:n avustukset vuodelle 2024 peritään takaisin toiminnan lakkauttamisen takia. Taiteen perusopetuksen kehittämisavustuksesta 45 000 euroa peritään takaisin maksettu osuus. Taiteen perusopetuksen 100 000 euron toiminta-avustuksen maksetusta osuudesta 58 125 euroa peritään takaisin 41 458 euroa. Takaisin perimättä jätetään 16 667 euroa, joka voidaan katsoa käytetyksi toiminnan toteuttamiseen vuoden 2024 kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Maksamattomat erät perutaan.

Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeen mukaan avustuksen myöntänyt toimielin tai viranhaltija on toimivaltainen päättämään avustuksen takaisinperinnästä, ellei se ole hallintosäännön mukaisesti delegoinut toimivaltaansa valvonnan ja takaisinperinnän osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 18.4.2023, § 10 päätöksen mukaisesti kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurin edistäminen -palvelun kulttuurin edistämisen päälliköllä on päätösvalta kulttuuri- ja kirjastojaoston myöntämien avustusten takaisinperinnästä.

This decision was published on 11.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Inka Kunnala, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 33169

inka.kunnala@hel.fi

Decisionmaker

Veikko Kunnas
kulttuurin edistämisen päällikkö