Hankerahoitus, Liikkumisen uudet palvelut pääkaupunkiseudun solmukohdissa (SOLMU) -hanke, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2024-003339
More recent handlings
§ 20

Osallistuminen EAKR-rahoitushakuun hankkeella “Liikkumisen uudet palvelut pk-seudun solmukohdissa (SOLMU)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin sekä Forum Virium Helsinki Oy:n osallistumisen Euroopan aluerahaston Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitushakuun. Rahoitusta haetaan Liikkumisen uudet palvelut pk-seudun solmukohdissa (SOLMU) -hankkeelle.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikön ja Forum Virium Helsinki Oy:n toimimaan edustajana kyseisessä ryhmähankkeessa sekä vastaamaan osaltaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista.

Hanke toteutetaan 1.10.2024-31.12.2026 välisenä aikana. Ryhmähanketta koordinoi Helsingin kaupunki (elinkeino-osaston yrityspalvelut -yksikkö). Omilla osahankkeillaan hankekumppanina on Forum Virium Helsinki Oy ja Espoon kaupunki. Hankkeen alustava kokonaisbudjetti on noin 1 139 000 euroa. EAKR-rahoitusohjelman kestävän kaupunkikehittämisen hausta haettava tuki hankkeelle on 60% hankkeen kokonaisbudjetista. Hankkeen omarahoitusosuuden kustannuksiin varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 234 100 eurolla, josta elinkeino-osaston osuus on 116 000 euroa ja Forum Virium Helsinki Oy:n osuus 118 100 euroa.

Elinkeino-osaston osalta hankkeen alustava kokonaisbudjetti hankeajalle on 290 000 euroa, jolloin haettava EAKR-tuki on 174 000 euroa ja omarahoitusosuus 116 000 euroa (40%). Forum Virium Helsinki Oy:n osahankkeen alustava kokonaisbudjetti on 299 000 euroa, jolloin haettava EAKR-tuki on 179 400 euroa ja omarahoitusosuus 118 100 euroa (39,5%). Espoon kaupungin osahankkeen alustava kokonaisbudjetti on 550 000 euroa. Kokonaisbudjetti tarkentuu valmistelun edetessä.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on edistää liikkumispalvelujen tuottajayritysten ja muiden liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvien pk-yritysten uutta, innovatiivista ja esteetöntä palvelukehitystä Helsingin seudulla liikenteen solmukohdissa. Solmukohtien kehittämisellä parannetaan sekä yritysten että alueen kilpailukykyä. Samalla tuetaan pääkaupunkiseudun tavoitteita edistää siirtymää kestäviin liikkumismuotoihin ja saavuttaa asetettuja ympäristötavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän pk-yritysten tuote- ja palvelukehityksen nostaminen erityisesti ulkomaisiin markkinoihin nähden kilpailukykyiselle tasolle. Tämä saavutetaan mm. edistämällä kokeiluympäristön kehittämistä solmukohtiin, tarjoamalla tukea tuote- ja palvelukehitykseen sekä auttamalla yrityksiä saamaan aitoa palautetta käyttäjäryhmiltä esimerkiksi hankkeen järjestämien yhteiskehittämistoimenpiteiden kautta.

Lisäksi tavoitteena on seudullisen älyliikenteen toimijaekosysteemin luominen. Tämä toteutuu esimerkiksi kaupunkitoimijoiden, alan yritysten ja käyttäjäorganisaatioiden yhteistyön aktivoinnin ja toimijoiden tunnettuuden lisäämisen kautta sekä tukemalla ekosysteemin toiminnan liikkeellelähtöä mm. työstämällä sektorirajat ylittäen yhteisiä matkaketjuihin liittyviä haasteita.

Lisäksi hankkeessa tavoitteena on kohderyhmän pk-yritysten kyvykkyyden kasvu liittyen erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä verkottumiseen ja toimimiseen, yritysten kaupalliseen yhteistyöhön, sekä tiedolla johtamiseen, datan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Tämä toteutuu erityisesti tarjoamalla näihin teemoihin liittyviä tilaisuuksia ja yhteiskehittämismahdollisuuksia.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 13.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Juho Kostiainen, projektipäällikkö, puhelin: 09-310 36535

juho.kostiainen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö