Helsingin kaupungin Hopeatien palvelutalon toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksella Helsingin Seniorisäätiö sr:lle 1.1.2025

HEL 2024-003428
More recent handlings
Case 3. / 238 §

Helsingin kaupungin Hopeatien palvelutalon toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin Seniorisäätiö sr:lle 1.1.2025 alkaen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Hopeatien palvelutalon toiminnan siirtämisen Helsingin Seniorisäätiö sr:lle (jäljempänä Seniorisäätiö) 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esittää 9.4.2024 § 67, että Hopeatien palvelutalon toiminta siirretään Helsingin Seniorisäätiölle liikkeenluovutuksena 1.1.2025 alkaen.

Liikkeenluovutuksesta on laadittu Helsingin ja Seniorisäätiön kesken liikkeenluovutussopimus, jonka luonnos on tämän esityksen liitteenä 1.

Liikkeenluovutus

Liikkeenluovutussopimuksessa sovitaan Helsingin kaupungin Hopeatien palvelutalon toimintojen siirtämisestä kokonaisuudessaan Helsingin Seniorisäätiölle.

Hopeatien palvelutalon liikkeenluovutus on osa Pohjois-Haagan seniorikeskus -hankkeen toteutusta. Hankkeen toteutukseen liittyy Hopeatien ympäristön kaavamuutos, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.2.2023 § 27. Pohjois-Haagan seniorikeskuksesta on laadittu tarvekuvaus, jonka sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan johtoryhmä on hyväksynyt 13.3.2023.

Tavoiteaikatauluna on hankesuunnittelu sekä yleis- ja toteutussuunnittelu vuosina 2023–2025, minkä jälkeen on rakentaminen vuosina 2025–2028. Hopeatien palvelutalon sekä Seniorisäätiön Mariankodin ja Pakilakodin tilojen yhdistyessä on johtamisen ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista yhdistää myös toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Seniorisäätiö on Helsingin kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu kaupunkikonserniin. Seniorisäätiö on perustettu tukemaan ikäihmisten asemaa palvelun saajina Helsingissä, ja se täydentää toiminnallaan kaupungin vanhuspalveluita. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ostaa kaikki Seniorisäätiön asiakaspaikat. Asiakkaat sijoittuvat Seniorisäätiön ympärivuorokautiseen hoitoon sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelun arviointi- ja sijoitustoiminnan päätöksellä.

Luovutettava kohde sisältää käyttöoikeuden Hopeatien palvelutalon vuonna 2007 valmistuneen rakennuksen tiloihin, joissa on asukaspaikkoja yhteensä 96: asukaspaikat jakaantuvat palveluasuntoihin (54 asuntoa) ja kolmessa kerroksessa sijaitseviin ryhmäkotiasuntoihin (39 asuntoa). Hopeatien palvelutalossa on yhteensä 87 vakanssia, jotka siirtyvät liikkeenluovutuksessa. Siirtyvän toiminnan budjetti on noin 6,2 miljoonaa euroa ja tulojen budjetti noin 1,0 miljoonaa euroa. Tulojen ja menojen toteuma on liitteenä 2.

Seniorisäätiö hankkii luovutuksen kohteena olevan toiminnallisen kokonaisuuden tuottamisessa välttämättömät ICT-laitteet, joiden avulla mahdollistetaan palvelujen turvallinen ja häiriötön jatkuminen liikkeenluovutuksen jälkeen. Kaupunki vastaa hankinnoista syntyvistä kustannuksista. Kertaluontoisia kustannuksia tulee yhteensä noin 110 000 euroa, joista tietoliikenneverkkoon liittyviä kustannuksia on noin 50 000 euroa ja ICT-laitehankintoihin sekä -asennuksiin liittyviä kustannuksia on noin 60 000 euroa. Seniorisäätiö käyttää hankkimiaan ICT-laitteita sille luovutettavan Hopeatien palvelutalon toiminnan tuottamiseen. Muilta osin tavoitteena on, että muutos on kustannusneutraali.

Siirrettävien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuuden arvo on niiden kirjanpitoarvo 31.12.2024.

Henkilöstö

Liikkeenluovutuksesta on laadittu henkilöstön siirtoa koskeva asiakirja, joka on tämän esityksen liitteenä 3. Henkilöstön siirtoa koskevassa asiakirjassa esitetään siirron vaikutukset henkilöstön asemaan. Asiakirja on hyväksytty Helsingin kaupunginkansliassa 6.3.2024 työnantajan ja henkilöstön edustajien neuvottelussa. Tilaisuudessa oli mukana työnantajan edustaja myös Seniorisäätiöstä.

Hopeatien palvelutalon henkilöstö siirtyy vastaanottavan työnantajan (Helsingin Seniorisäätiö sr) palvelukseen. Siirtyviin työntekijöihin sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä ja siirtyvään viranhaltijaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 5 luvun 25 §:ää viranhaltijan asemasta liikkeen luovutuksessa. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Liikkeenluovutuksen voimaantulopäivä sekä toiminnan ja henkilöstön siirtopäivä on 1.1.2025. Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien henkilöiden palvelussuhde on voimassa, kunnes aiemmin sovittu määräaika päättyy. Uuden työsopimuksen tekeminen ei liikkeenluovutuksessa ole välttämätöntä.

Liikkeenluovutuksen kohteena olevassa toiminnossa on yhteensä 87 vakanssia. Kaikkia vakansseja ei ole täytetty ja jollain vakanssilla saattaa olla vakinainentyöntekijä ja määräaikainen sijainen. Kaikki siirtohetkellä näissä tehtävissä olevat henkilöt siirtyvät Seniorisäätiön palvelukseen.

Hopeatien palvelutalon koko henkilöstöä on tiedotettu muutoksesta arjen yhteistoimintapalavereissa 1.12.2023 ja 8.12.2023. Henkilöstölle on järjestetty virallisesti yhteistoimintakokoukset 16.1.2024 ja 30.1.2024.

Liikkeenluovutusta on käsitelty sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden henkilöstötoimikunnassa 20.2.2024, toimialan henkilöstötoimikunnassa 26.2.2024 ja kaupungin henkilöstötoimikunnassa 11.3.2024.

Henkilöstön siirtoa koskeva tarkempi kuvaus käy ilmi päätöshistoriasta.

Sidosyksikköhankinta ja valtiontukiarviointi

Helsingin kaupunki on liikkeenluovutuksen jälkeenkin palvelujen järjestäjä ja Seniorisäätiö palvelujen tuottaja, jolta kaupunki hankkii siirrettyyn toimintaan kuuluvat palvelut lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki) 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana ostopalvelusopimuksilla. Helsingin kaupunki ostaa Seniorisäätiölle liikkeenluovutuksella siirrettävät palvelut 1.1.2025 lukien. Ostopalvelusopimuksista toisessa sovitaan ympärivuorokautisen palveluasumisen ostamisesta ja toisessa palvelukeskustoiminnan ostamisesta. Sopimukset ovat liitteenä 4.

Ostopalvelusopimuksilla varmistetaan palvelujen häiriötön jatkuvuus ja riittävyys Hopeatien palvelutalon asiakkaille. Liikkeenluovutus ei heikennä asiakkaiden asemaa eikä palvelujen saatavuutta. Asiakkaille turvataan jatkossakin palvelut sen tasoisina kuin ne on järjestetty tähänkin mennessä Hopeatien palvelutalon toiminnassa.

Sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 107(1) artiklan mukaan jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Helsingin Seniorisäätiön osalta on arvioitu, että säätiön pääasiallinen toiminta ei ole taloudellista toimintaa. Säätiö on Helsingin kaupungin 100 prosentin määräysvallassa ja kaupungin sidosyksikkö. Säätiön pääasiallisen toiminnan, eli palveluasumisen ja laitoshoidon palveluiden tuottamisen, osalta Helsingin kaupunki on säätiön ainoa asiakas ostaen kaikki säätiön asiakaspaikat. Näin ollen Helsingin Seniorisäätiö ei ole SEUT 107(1) artiklassa tarkoitettu yritys tuottaessaan palveluasumisen ja laitoshoidon palveluita. Tarkempi valtiontukiarviointi käy ilmi päätöshistoriasta.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen päätöksiin perustuvat asiakirjat allekirjoittaa pormestari ja varmentaa esittelijä, ellei kaupunginhallitus toisin päätä.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 09.04.2024 § 67

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti

- hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden Hopeatien palvelutalon toiminnan siirtämisen Helsingin Seniorisäätiö sr:lle (jäljempänä Seniorisäätiö) 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti, ja

- esittää siirron kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta oikeutti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan tekemään liitteenä olevaan liikkeenluovutussopimusluonnokseen välttämättömiä muutoksia.

Lisäksi lautakunta korostaa, että liikkeenluovutuksessa tulee varmistaa, että siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtojen ja henkilöstöetujen osalta toimitaan siten kuin lainsäädäntö velvoittaa.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen siten, että päätökseen liitetään loppuun seuraava kappale: Lisäksi lautakunta korostaa, että liikkeenluovutuksessa tulee varmistaa, että siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtojen ja henkilöstöetujen osalta toimitaan siten kuin lainsäädäntö velvoittaa.

Kannattaja: jäsen Maaret Castrén

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen Laura Korpisen vastaehdotuksen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.

26.03.2024 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Maritta Haavisto, seniorikeskusten johtaja, puhelin: 09 310 44450

maritta.haavisto@hel.fi
Close

This decision was published on 01.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Attachments

1. Liikkeenluovutussopimusluonnos Hopeatien palvelutalon toiminta Seniorisäätiölle

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.