Vuokraus, Töölön kisahallin neuvotteluhuone, Helsinki Seagulls ry

HEL 2024-003547
More recent handlings
§ 13

Töölön kisahallissa sijaitsevan huoneen vuokraus Deslax Oy:lle

Liikuntapaikkapäällikkö

Päätös

Liikuntapaikkapäällikkö vuokraa Deslax Oy:lle Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö), korttelin 524 tontilla 1 sijaitsevan Töölön kisahallin B-hallin toisesta kerroksesta noin 43,5 m²:n suuruisen huoneen koripallojoukkue Helsinki Seagullsin käyttöön ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026.

Kuukausivuokra on 363,23 euroa (alv. 0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Deslax Oy:n vuokrasopimus Töölön kisahallin B-hallin 2. kerroksen huonetilasta päättyy 31.5.2024. Yritys on hakenut tilan jatkovuokrausta.

Huonetilaa käytetään pääsääntöisesti koripallojoukkue Helsinki Seagullsin palavereihin ja joukkueen huolto- ja ottelutapahtumiin liittyvään toimintaan. Tilassa on mahdollista järjestää tapahtumien yhteydessä pienimuotoisia VIP-tilaisuuksia.

Huonetila vuokrataan Deslax Oy:lle ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026.

Vuokrattavan huonetilan koko on 43,5 neliömetriä. Tilan yhteydessä on 2. kerroksen ainoa WC-tila. WC-tilaa on oikeus käyttää ottelu- ja muiden tapahtumien yhteydessä 2. kerroksessa olevat henkilöt, joita ovat edustajat. WC-tilan (3,5 m²) osalta ei peritä vuokraa.

Vuokran määrittely

Kuukausivuokrana peritään 363,23 euroa (alv. 0 %).
Vuokran määrittelyssä on käytetty 8,35 €/kk -neliömetrihintaa.
Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntapaikkapäälliköllä on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 26.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
liikuntapaikkapäällikkö

Attachments

1. Hakemus 6.3.2024
2. Vuokrasopimusluonnos, Kisahalli, Deslax Oy
3. Vastuunjakotaulukko_Deslax Oy
4. Vuokratila, Töölön Kisahalli, B-halli, 2krs

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.