Opetusryhmät, suomenkielinen luokkamuotoinen erityisopetus 1.8.2024 alkaen

HEL 2024-003575
More recent handlings
§ 48

Helsingin suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmät 1.8.2024 alkaen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Suomenkielisen perusopetuksen perusopetusjohtaja päätti erityisluokkien määristä ja sijoittumisesta lukuvuonna 2024-2025 liitteen mukaisesti

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 7 § 5.3.2024 suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen järjestämispaikoista 1.8.2024 alkaen. Jaosto on päättänyt, että näissä kouluissa on yksi tai useampi erityisluokka.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myös antaa perusopetusjohtajalle oikeuden päättää koulukohtaisten luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmien määrästä lukuvuosittain.

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan lähipalvelun erityisluokilla ja keskitettynä palveluna. Lähipalvelun erityisluokilla erityisen tuen oppilaat opiskelevat luokkamuotoisessa erityisopetuksessa yleisopetuksen kouluissa kaikissa seitsemässä suurpiirissä.

Erityinen tuki lähipalvelun erityisluokalla pyritään järjestämään palveluna niin, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa tai mahdollisimman lähellä. Lähipalvelun erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin mahdollisimman moni oppilas voi opiskella omassa lähikoulussa.
Keskitetyn palvelun erityisluokkia ovat pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain järjestettävä opetus (TOI), kehitysvammaisten oppilaiden opetus (POY), autismiopetus (EAU), kielellisten erityisvaikeuksien oppilaiden opetus (SLI), kuulovammaisten lasten opetus (EKU) ja tuettujen erityisluokkien opetus. Keskitettyä palvelua ovat myös erityiskoulujen erityisluokat. Kaikkia keskitetyn palvelun luokkia ei ole kaikissa seitsemässä suurpiirissä, koska oppilaiden määrä koko kaupungissa ei ole niin suuri, että jokaiseen suurpiiriin tarvittaisiin ko. luokkia. Keskitetyn palvelun erityisluokat pyritään sijoittamaan tasapuolisesti eri puolille kaupunkia.

Erityisluokkia on lukuvuonna 2024-2025 yhteensä 397. Koulukohtaiset luvut ilmenevät liitteestä.

This decision was published on 25.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Tauriainen, oppimisen tuen yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31855

maria.tauriainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja