Tietopyyntö, sähköpostit koskien Asunto Oy Helsingin Herttoniemen Läkkiseppää

HEL 2024-003593
More recent handlings
§ 14

Asiakirjapyyntö koskien viranomaisen sisäiseen viestintään liittyvien asiakirjojen luovuttamisesta

Asiakkuusjohtaja

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtaja päätti, ettei 3.3.2024 ja 14.3.2024 pyydettyjä asiakirjoja luovuteta tiedon pyytäjälle.

Päätöksen perustelut

Tiedon pyytäjä on 3.3.2024 pyytänyt eräiden Helsingin kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijoiden ja JM Suomi Oy:n välisen sähköpostiliikenteen aikaväliltä 1.8.2023 - 3.3.2024. Tietopyytäjä on 14.3.2024 uusinut tietopyyntönsä ja tarkentanut tietopyyntöään siten, että se koskee aikaväliä 1.8.2022 – 14.3.2024 ja sähköpostiliikennettä, jossa yksikön päällikkö Aarno Alanko tai tarkastusinsinööri Petri Rytioja on vastaanottaja tai lähettäjä ja jonka sisältö liittyy miltään osin Asunto Oy Helsingin Herttoniemen Läkkiseppään.

Tietopyytäjälle on 27.3.2024 toimitettu tarkennetun tietopyynnön mukaisesti kaikki ne Asunto Oy Helsingin Läkkiseppään liittyvät sähköpostit, joissa Aarno Alanko tai Petri Rytioja on vastaanottaja tai lähettäjä ja joissa on vastaanottajana tai lähettäjänä joku muu kuin rakennusvalvontapalvelujen viranhaltija, esimerkiksi JM Suomi Oy:n tai Asunto Oy Helsingin Herttoniemen Läkkisepän edustaja. Näiden sähköpostien on katsottu olevan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (myöhemmin julkisuuslaki) 5 §:n mukaisia viranomaisen asiakirjoja.

Tietopyytäjälle on lisäksi vastattu sähköpostitse 27.3.2024, että sellaisia viranomaisten välisiä viestejä, jotka olisivat julkisuuslain mukaisia asiakirjoja, ei ole olemassa. Tietopyytäjä on 28.3.2024 pyytänyt saada asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Julkisuuslain 9.1 § :n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Julkisuuslain 5 § 4 momentin mukaan lakia sovelletaan viranomaisissa työskentelevien sekä viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon. Kyseiseen asiaan liittyvät rakennusvalvontapalvelujen viranhaltijoiden väliset sähköpostit ovat rakennusvalvonnan sisäiseen työskentelyyn tarkoitettuja neuvotteluja ja yhteydenpitoa. Sähköpostit eivät sisällä sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan olisi liitettävä arkistoon. Näin ollen julkisuuslakia ei lain 5 § 4 momentin perusteella sovelleta pyydettyihin asiakirjoihin. Koska kyseessä ei ole julkisuuslain 5 §:n mukainen viranomaisen asiakirja, sähköposteja ei luovuteta tietopyytäjälle.

Toimivallan peruste

Hallintosäännön 24 luvun 3 § :n mukaan toimielin voi siirtää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 § :ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunkiympäristölautakunta on 29.8.2017 (§ 62) siirtänyt toimivaltaa siten, että kaupunkiympäristön toimialalla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 § :n mukaisen päätöksen tekee palvelukokonaisuutta koskevissa asioissa palvelukokonaisuuden johtaja. Koko toimialaa ja toimialan hallintoa koskevissa asioissa päätöksen tekee hallintopäällikkö.

Sovellettu lainsäädäntö

Julkisuuslaki 5 § ja 9 §

This decision was published on 13.05.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Ask for more info

Aarno Alanko, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26474

aarno.alanko@hel.fi

Decisionmaker

Mari Randell
asiakkuusjohtaja

Attachments

1. Tietopyyntö, täydennys 28.3.2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.