Tutkimuslupa, Kuntoutuminen vertaistuen voimalla

HEL 2024-003617
More recent handlings
§ 18

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Kuntoutuminen vertaistuen voimalla”

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Kuntoutuminen vertaistuen voimalla” (yamk). Yhteyshenkilö on johtaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusprosessissa noudatetaan yleisiä tutkimuseettisiä periaatteita. Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa kuntouttavan työtoiminnan vertaistukitoimintaa entistä toimivammaksi. Tutkimuksen tavoitteena on luoda uusia toimintamuotoja, joilla innostaa uusia kuntoutujia osallistumaan toimintaan, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kuntouttavan työtoiminnan tukipalveluita. Tavoitteena on myös
luoda toimintamalli, joka voidaan siirtää muihin kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkoihin. Tutkimuksessa tutkitaan myös, miten saataisiin enemmän vapaaehtoisia toimintaan mukaan, mitä asioita kuntoutujat pitävät toiminnassa hyvänä ja missä heidän mielestään on kehitettävää. Tutkimuskysymykset ovat:

1) Miten vertaismentorointitoimintaan saisi kehitettyä entistä toimivammaksi?

2) Miten uusia kuntoutujia saataisiin lähtemään mukaan vertaismentorointitoimintaan?

3) Miten vertaismentorointitoiminta saataisiin markkinoitua enemmän kuntouttavassa työtoiminnassa uusille kuntoutujille?

4) Miten vertaismentorointitoiminta edistää kuntoutumisprosessia ja ehkäisee syrjäytymistä?

Tutkimus kohdentuu aikuissosiaalityöhön ja Uusix-verstaisiin, jotka ovat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ensivaiheen kuntouttavan työtoiminnan arviointityöpaikka pitkäaikaistyöttömille. Niiden tarkoituksena ja tavoitteena on tukea kuntoutujien elämänhallintaa ja edistää asiakkaiden paluuta työmarkkinoille. Tutkimuksen kohderyhmä on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, jotka ovat mukana vapaaehtoisessa vertaismentorointitoiminnassa. Tutkimusaineisto kerätään pääasiassa kahdessa noin 5–12 hengen työpajassa, joissa kehitetään yhdessä vertaismentorointitoimintaa. Lisäksi haastatellaan Uusix-verstaiden johtajaa. Osallistujat rekrytoidaan yhteyshenkilön kautta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat antavat kirjallisen suostumuksensa. Osallistujia informoidaan tutkimuksesta, heidän oikeuksistaan sekä henkilötietojen käsittelystä. Työpajoissa syntyvä aineisto kuvataan ja litteroidaan. Aineisto analysoidaan laadullisin menetelmin. Missään vaiheessa kerätystä aineistosta ei käy ilmi osallistujien identiteetti vaan osallistujien anonymiteetti säilyy läpi tutkimuksen. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti liitteenä olevan tietosuojaselosteen mukaisesti ja hävitetään kokonaisuudessaan tutkimuksen päätyttyä. Tutkimus julkaistaan avoimessa Theseus-tietokannassa. Tulokset kirjataan siten, ettei osallistujia voida tunnistaa. Tutkija sitoutuu noudattamaan hyviä eettisiä- ja tutkimuskäytäntöjä.

Tutkimuslupaa puoltaa aikuissosiaalityön päällikkö (25.3.2024).

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

This decision was published on 25.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sini-Emilia Asikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

sini-emilia.asikainen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Luhtasela
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.