Yhteistyösopimusten jatkaminen, Kampusinkubaattorit-ohjelma, kaupunginkanslia

HEL 2024-003753
More recent handlings
§ 6

Yhteistyösopimusten jatkaminen, Kampusinkubaattorit-ohjelma, elinkeino-osasto

Yksikön päällikkö

Päätös

Elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikkö päätti hyväksyä Kampusinkubaattorit-ohjelman toteuttamiseksi solmittujen kahdenvälisten yhteistyösopimusten jatkon seuraavien korkeakoulukumppanien kanssa:

Helsingin yliopisto,
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy.

Liitteenä olevan yhteistyösopimuksen muutoksen myötä yhteistyösopimusten alaista rahoituskautta jatketaan 31.12.2024 asti. Sopimuksen voimassaoloa jatketaan 30.6.2025 asti, johon mennessä loppuraportointi tulee olla hyväksytty ohjausryhmien toimesta.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kaupungin asemaa yhtenä Euroopan parhaana innovaatioympäristönä, startup-keskuksena ja uusien elinkeinojen kehtona. Korkeakouluilla ja kampuksilla on keskeinen rooli ja potentiaali erityisesti alkuvaiheen opiskelija-, tutkimus-, ja innovaatiolähtöisen yritystoiminnan, osaamisen, kaupallistamisen ja yrittäjyyskulttuurin kehittämisessä.

Helsingin kaupunginhallitus osoitti 22.3.2021 § 215 vuosille 2021-2024 kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi 9,7 miljoonan euron erillismäärärahan elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen.

Tästä erillismäärärahasta 6 miljoonaa euroa kohdistuu esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittäminen korkeakoulujen kanssa -hankkeelle (Kampusinkubaattorit-ohjelma). Rahoituksesta suurin osa (noin 5,2 milj. eur) on osoitettu 30.6.2024 päättyvillä kahdenvälisillä yhteistyösopimuksilla suoraan korkeakouluille. Korkeakoulut rahoittavat toimintaa kaupungin osuutta vastaavalla määrällä.

Yhteistyösopimusten jatko

Jokaiselle yhteistyösopimukselle on nimetty ohjausryhmä, jossa kummallakin osapuolella on kolme edustajaa. Puheenjohtajana ohjausryhmissä toimii kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikkö.

Ohjausryhmät ovat seuranneet toiminnan etenemistä ja tuloksia kokoontuen vähintään puolen vuoden välein. Ohjausryhmien näkemysten perusteella hautomotoiminta on onnistunut hyvin ja on tärkeää selvittää mahdollisuudet tukea toimintaa myös jatkossa ja pidemmällä aikavälillä.

Nykyistä hankerahoitusta voidaan hyödyntää vuoden 2024 ajan. Ohjausryhmissä ollaan yksimielisiä siitä, että toimintakautta kannattaa jatkaa vuoden loppuun, jotta korkeakoulujen hautomotoiminta ja verkostoyhteistyö voivat jatkua saumattomasti kesän jälkeen.

Syksyn toimenpiteet toteutetaan yhteistyösopimusten myötä toimintaan osoitetulla budjetilla 31.12.2024 mennessä. Sopimuskausi jatkuu 30.6.2025 asti, jotta yhteistyösopimusten myötä perustetut ohjausryhmät ehtivät käsitellä sopimuskohtaiset loppuraportit.

Päätösvalta

Elinkeinojohtaja on päätöksellään 5.7.2022 § 15 valtuuttanut kaupunginkanslian elinkeino-osaston yritysten toimintaympäristöt -yksikön päällikön toimimaan esihautomo- ja hautomotoiminnan kehittäminen korkeakoulujen kanssa -hankkeen hallinnoijana ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

This decision was published on 07.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jussi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37942

jussi.laine@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Humala
yksikön päällikkö
Ida Björkbacka
johtava asiantuntija