Hankerahoitus, Rauniopelastus -hanke, Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-003776
More recent handlings
§ 25

Osallistuminen EU:n ISF-rahaston hakuun “Rauniopelastuksen kehittäminen Uudenmaan pelastuslaitosten alueella” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen ISF-rahaston hakuun “Rauniopelastuksen kehittäminen Uudenmaan pelastuslaitosten alueella” -hankkeella.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pelastuslaitosta toimimaan edustajana kyseisessä hankkeessa sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista. 

Hanke on yhteishanke, jossa hankeen vetäjänä toimii Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ja muita hankepartnereita ovat Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Hankkeen kesto on 1.7.2024-31.12.2026. Hankkeen alustava kokonaisbudjetti koko hankeajalle on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osalta 650 000 €, joka tarkentuu valmistelun edetessä. Hankerahoitus kattaa kustannuksista 75 %, joten omarahoitusosuus on noin 162 500  €, jakautuen kahdelle vuodelle.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää Uudenmaan alueen pelastuslaitosten rauniopelastuksen suorituskykyä vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä ja uhkakuvia. Hankkeen aikana hankittavan materiaalin avulla Uudenmaan alueen rauniopelastuskapasiteetti ja -kyvykkyys saadaan nostettua nykyistä tasoa huomattavasti paremmalle tasolle. Hankkeen avulla toimintakykyä on joka puolella Uudenmaan aluetta, joka nopeuttaa avunsaantia sekä parantaa suorituskykyä. Hankkeessa suunnitellut hankinnat tukevat Uudenmaan lisäksi tarvittaessa myös muita pelastustoimialueita. Kaluston on tarkoitus jakaantua tasaisesti Uudenmaan neljälle pelastuslaitokselle. Parantunut kyvykkyys tarkoittaa myös parempia ja nopeampia mahdollisuuksia pelastaa ihmisiä raunioista.

Hankittua kalustoa voidaan tarvittaessa myös siirrättää muualle Uudenmaan alueelta tai kauemmaksi, joko maanteitse tai ilmateitse. Tämä mahdollistaa materiaalin hyödyntämisen koko valtakunnan alueelle, sekä myöhemmin tarvittaessa myös toisen valtion alueella, kuten Virossa. Näin ollen Uudenmaan alueen pelastuslaitoksilla on tarpeeseen perustava tarve kasvattaa ja yhdenmukaistaa rauniopelastuskalustoa ja -kykyä, joka olisi yhteensopiva myös muiden toimijoiden kanssa, niin kotimaassa kuin EU:n alueella. Tämä mahdollistaa myös paremman yhteistyön ja toimintaedellytykset häiriötilanteessa.

Huomioitavaa on myös se, että rauniopelastus on pitkäkestoista työtä, joka edellyttää riittävää määrää koulutettua henkilöstöä sekä kalustoa. Hankkeen avulla Uudenmaan alueen kalusto on tarvittavalle tasolle, ja koulutusta voidaan ylläpitää pelastuslaitosten omalla toiminnalla.

Hankkeen aikana hankitulla kalustolla mahdollistetaan myös CBRN-yksiköiden, pelastusyksiköiden ja polisiin toimintaa onnettomuusalueilla, kun kohdetta saadaan turvattua mm. tuennan avulla. Tämän lisäksi voidaan nopeuttaa kriittisen infran toimintakuntoonlaittoa sekä mahdollistaa tärkeiden asioiden säilyminen onnettomuuskohteella, kun muut pelastustyöt voidaan aloittaa rauniopelastustöiden ohella.

Terrorismiuhka voi ilmentyä monin eri tavoin ja vaikuttaa yhteiskuntiin ja niiden infrastruktuuriin vakavasti. Vaikka Suomi on kansainvälisesti verrattuna suhteellisen turvallinen maa ja terrorismiuhan taso on ollut matala, on tärkeää ymmärtää, miksi rauniopelastuskyvykkyyden lisääminen on olennainen osa terrorismiin varautumista, erityisesti Uudenmaan kaltaisilla alueilla. Terroritekojen uhkaa ei voida poissulkea, ja tällöin on tärkeää, että viranomaisilla olisi riittävät toimintamahdollisuudet aloittaa pelastustyöt terroriteon jälkeen.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 26.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Marko Rostedt, pelastusjohtaja, puhelin: 09-310 30100

marko.rostedt(a)hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö