Hankerahoitus, Vaativien tilanteiden evakuointiryhmä -hanke, Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-003777
More recent handlings
§ 24

Osallistuminen EU:n ISF-rahaston hakuun “Pelastuslaitoksen erikoiskoulutettu pelastusryhmä” -hankkeella

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen EU:n ISF-rahaston hakuun “Pelastuslaitoksen erikoiskoulutettu pelastusryhmä” -hankkeella.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pelastuslaitosta toimimaan edustajana kyseisessä hankkeessa sekä vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista. 

Hankkeen kesto on 4.8.2024-31.7.2026. Hankkeen alustava kokonaisbudjetti koko hankeajalle on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan osalta 328 755 €, joka tarkentuu valmistelun edetessä. Hankerahoitus kattaa kustannuksista 90 %, tai vähintäänkin 75 %, joten omarahoitusosuutta määräytyy hyväksytyn rahoitusosuuden mukaisesti, ollessa maksimissaan noin 83 000 €. Omavastuuosuus jakautuu kahdelle vuodelle.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on kansallisen terrorismintorjunnan strategian 2022-2025 mukaisesti ylläpitää ja kehittää Helsingin pelastuslaitoksen omaa valmiutta hallita terrori-iskujen seurauksia. Päämääränä on parantaa Helsingin pelastuslaitoksen suorituskykyä kalustohankinnoin, varautuen erityisesti terroritekojen aikaiseen pelastustyöhön sekä mahdollisimman nopeaan uhrien evakuointiin ja sen jälkeen välittömän ensihoidon aloittamiseen. Helsingin pelastuslaitos perustaa erikoisryhmän yhdelle pelastusasemalleen sekä hankkii tarvittavaa tukikalustoa suuronnettomuusyksikköön. Erikoiskoulutettua pelastusryhmän toimintaa kutsutaan Rescue Task Force -toiminnaksi. Suomessa ei vielä ole tällaista toimintaa millään pelastuslaitoksella.

Suorituskykyä parannetaan hankkimalla Helsingin pelastuslaitoksen käyttöön työturvallisuutta parantavat varusteet, joilla pelastushenkilöstö voi toimia yhteistyössä poliisin kanssa tilanteissa, joissa mahdollinen terroriteko on vielä käynnissä ja näin nopeuttaa uhrien selviytymismahdollisuuksia. Toiminta nopeuttaa huomattavasti uhrien evakuointia ja hoitoon pääsyä.

Toiminnan kehittäminen tukee entistä parempaa viranomaisyhteistyötä kriittisissä häiriötilanteissa. Hankkeen avulla parannetaan myös poliisin toimintavalmiutta terrori-iskujen pelastustehtävissä, koska pelastuslaitoksen erityiskoulutettu ryhmä vapauttaa poliisin resursseja paremmin heidän päätehtäväänsä, ja pelastuslaitos taas voi keskittyy perustehtäväänsä eli ihmisten pelastamiseen. Pelastusyksikkö on välittömässä lähtövalmiudessa ja kalusto on sijoitettu niin, että erikoiskoulutettu henkilöstä on lyhyellä viiveellä hälytettävissä erikoistoimintaa vaativaan tehtävään.

Suomen turvallisuustilanteen ja uhkakuvien muuttuessa, on pelastuslaitosten varautumiseen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Riski terroriteolle Helsingissä on muuta maata korkeampi, muun muassa häiriönsietokyvyn kannalta olennaisten kohteiden, suurien ihmismassojen perusteella, sekä mm. Helsingissä järjestettävien huippukokousten ja valtiovierailuiden vuoksi, jotka tuovat mahdollisille terroriteoille suuren mediahuomion.

Kansallisen terrorismintorjunnan strategian 2022–2025 mukaisesti pelastustoimi ylläpitää ja kehittää omaa valmiuttaan hallita terrori-iskujen seurauksia. Strategiseksi toimenpiteeksi on kirjattu muiden viranomaisten kuin poliisin toimesta varmistaa terrorismia ennalta estävän, paljastavan ja operatiivisen vasteen antavan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen. Suorituskyvyn ylläpidossa ja kehittämisessä varmistetaan yhteensopivuus turvallisuusviranomaisten kesken. Strategiassa tuodaan esille myös viranomaisten operatiivisen toimintakyvyn kehittäminen erityistilanteissa painopisteenä poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien erikoisyksiköiden yhteistoimintakyky sekä näiden suorituskykyjen johtaminen. Harjoituksissa huomioidaan pelastustoiminta, ensi- ja jälkihoito sekä kriittisen infrastruktuurin kohteiden toiminnanharjoittajien kanssa toteutettu yhteisharjoittelu.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimivaltaa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategiajohtajalle miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 26.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Marko Rostedt, pelastusjohtaja, puhelin: 09-310 30100

marko.rostedt(a)hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö