Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala, kaupunkiympäristöyksikkö, pelastustoimen asiantuntija, SOTEPE 05-11-24

HEL 2024-003822
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala, kaupunkiympäristöyksikkö, pelastustoimen asiantuntija, SOTEPE 05-11-24

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikönpäällikkö päätti ottaa Kaupunkiympäristöyksikössä avoinna olleeseen pelastustoimen asiantuntijan virkaan **********

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan. Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole Helsingin kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, tai hänellä ei ole tehty turvallisuusselvitystä päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja turvallisuusselvitys on tehty. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan yksikönpäällikkö ottaa virkaan yksikkönsä henkilökunnan.

Virka oli julkisesti haettavana 8.2.-22.2.2024. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi ja TE -palveluissa.

Viran kelpoisuusehdot:

- Alempi soveltuva korkeakoulututkinto,
- Erinomainen suomen tai ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito toisen kielen osalta,
- B-luokan ajokortti.

Virkaa täytettäessä on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kelpoisuusehtojen ja nimitysperusteiden lisäksi hakijalta odotettiin laaja-alaista pelastusalan osaamista ja kykyä verkostoitua useiden eri sidosryhmien ja viranomaisten kanssa, aikaisempaa työkokemusta pelastus-, turvallisuus- tai rakennusalan tehtävistä, hyviä vuorovaikutus-, työyhteisö- ja ihmissuhdetaitoja ja monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ryhmä- ja tiimityöskentelyyn ja kykyä työskennellä englannin kielellä. Tehtävässä menestymiseksi edellytettiin lisäksi hyviä itsensä johtamisen- ja oman työn hallinnan taitoja, paineensietokykyä sekä tutkivaa ja kehittävää työotetta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Eduksi katsottiin kokemus pelastusviranomaisen valvontatyöstä sekä pelastustoiminnasta, paloteknisen suunnittelijan tehtävästä tai muusta soveltuvasta pelastus-, turvallisuus-, tai rakennusalan asiantuntija- tai viranomaistehtävästä.

Lisäksi eduksi katsottiin hyvän hallintotavan tuntemus sekä pelastusalan päällystötutkinnon suorittaminen.

Ennen virkasuhteen alkamista valitun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto tehtävään soveltuvuudesta. Virkaan valinnan ehtona ovat hyväksytty turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki määräaikaan mennessä kaksikymmentäkaksi (22) hakijaa

Hakijoista kolmetoista (13) täytti muodolliset hakuehdot. Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin kuusi virkaa hakenutta. Haastattelut suoritettiin 26-27.2.2024. Hakijoita haastattelivat **********

Arviointi

********** on pitkä ja monipuolinen kokemus pelastus- ja turvallisuusalan tehtävissä. Koulutukseltaan hän sähkövoimatekniikan insinööri. Hän on toiminut Helsingin pelastuslaitoksella rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontatiimissä yli viiden vuoden ajan tehden monipuolisia rakentamisen suunnittelun ohjauksen tehtäviä sekä rakentamisen aikaista valvontaa. Hänellä on syvällistä erityisosaamista paloteknisistä laitteista, ja hän on toiminut myös palotekniset laitteet -toiminnon vetäjänä kahden vuoden ajan. Ennen siirtymistään rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontatiimiin, hän on toiminut Helsingin pelastuslaitoksella usean vuoden ajan vanhempana palotarkastajana suorittaen mm. määräaikaisvalvonnan ja päivystävän palotarkastajan tehtäviä. Ennen siirtymistään Helsingin pelastuslaitokselle, hän on toiminut usean vuoden ajan palotarkastajan tehtävissä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella, suorittaen siellä monipuolisia onnettomuuksien ehkäisyn ja valvonnan tehtäviä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella hän toimi myös paloinsinöörin viran sijaisena tehden rakentamisen suunnittelun ohjauksen tehtäviä ja vastaten esimerkiksi Kehärata-hankkeesta. Pelastusalan työkokemuksen lisäksi hänellä on monipuolista työkokemusta myös yksityissektorilta paloteknisen suunnittelijan tehtävästä, paloteknisten laitteiden ja tele- ja turvajärjestelmien suunnittelijan tehtävistä sekä paloilmoitinlaitteiden tarkastamisen ja huollon tehtävistä.

Keskustelussa hakija on erittäin osaava ja vakuuttava. Haastattelussa hän toi vahvasti esille kiinnostuksensa ja motivaationsa pelastustoimen asiantuntijan tehtävää kohtaan. Haastattelussa välittyi hyvin myös pitkän työkokemuksen ja laaja-alaisen tehtäväkentän muokkaama näkemyksellisyys pelastustoiminnan ja ensihoidon edellytysten kehittämisestä sekä verkostoitumisen ja sidosryhmäyhteistyön tärkeydestä. Lisäksi hän toi haastattelussa erinomaisesti esille näkemystään hyvän hallinnon toteuttamisesta. Hänen valintaansa pelastustoimen asiantuntijan virkaan puoltaa hakemuksen, ansiovertailun sekä haastattelun perusteella saatu kokonaisarvio. Hänen huomattavan pitkä ja laaja-alainen kokemuksensa pelastusviranomaisen ja paloturvallisuustekniikan asiantuntijatason tehtävistä tukevat hänen valintaansa.

********** on pitkä kokemus Helsingin pelastuslaitokselta. Hän on toiminut seitsemän vuotta palomies-sairaankuljettajan tehtävässä, jonka jälkeen hän on toiminut noin kuusi vuotta Helsingin Pelastuskoulussa nuoremman harjoitusmestarin tehtävässä. Hänellä on pelastajatutkinto, ammatillisen opettajan koulutus sekä insinööri (AMK) tutkinto liikennealalta. Pelastuslaitokselta hankitun työkokemuksen lisäksi hän on toiminut liikennesuunnittelijan tehtävissä yksityisessä suunnittelu- ja konsulttitoimistossa tehden monipuolisia liikennesuunnittelun tehtäviä. Hakija tuntee hyvin liikennesuunnittelun liittyvät tehtävät, prosessit ja työvälineet, jota voidaankin pitää hänen erityisenä vahvuutenansa haettuun tehtävään. Hakija on keskustelussa avoin ja hyvä keskustelija. Hän on haastattelussa vakuuttava ja ammattimainen. Hän kuvasi hyvin kiinnostustaan ja motivaatiotaan haettua tehtävää kohtaan. Hakijalla ei kuitenkaan ole aikaisempaa työkokemusta rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijatehtävistä, paloteknisen suunnittelijan tehtävistä, pelastustoimen laitteisiin liittyvistä asiantuntijatehtävistä tai pelastusviranomaisen valvontatehtävistä. Hakijan näkemyksellisyys hyvästä hallinnosta ei yltänyt valitun henkilön tasolle. Pitkästä ja monipuolisesta työkokemuksesta huolimatta hakijan osaaminen tehtävässä menestymistä tukevissa osaamisalueissa sekä kokemus ja näytöt asiantuntijatehtävistä ei yltänyt valitun henkilön tasolle.

********** on pitkä ja monipuolinen kokemus Helsingin pelastuslaitoksella. Hän on toiminut palomies-sairaankuljettajan, hoitotason ensihoitajan sekä palotarkastajan tehtävissä. Hän on koulutukseltaan pelastaja, ensihoitaja (AMK) sekä turvallisuusalan tradenomi (AMK). Näiden lisäksi hänellä on liikunnanohjaajan perustutkinto. Pelastuslaitoksen työkokemuksen lisäksi hän on toiminut turvallisuusasiantuntijan tehtävässä yksityisessä turvallisuuspalveluita tuottavassa yrityksessä. Hakija on haastattelussa avoin ja asiallinen. Hän toi hyvin esille osaamistaan hyvästä hallinnosta pelastusviranomaisen valvontatoiminnassa. Pitkästä ja monipuolisesta pelastusalan työkokemuksesta huolimatta hänellä ei ole asiantuntijatason osaamista rakenteellisesta paloturvallisuudesta tai pelastustoimen laitteista. Hänellä ei ole kokemusta rakentamisen suunnittelun ohjaamisen tehtävistä tai paloteknisen suunnittelijan tehtävistä. Hänen näkemyksensä liikennesuunnittelun merkityksestä pelastustoiminnan edellytysten edistämisessä ei yltänyt valitun henkilön tasolle. Pitkästä ja monipuolisesta työkokemuksesta huolimatta hakijan osaaminen tehtävässä menestymistä tukevissa osaamisalueissa sekä kokemus ja näytöt asiantuntijatehtävistä ei yltänyt valitun henkilön tasolle.

********** on toiminut Helsingin pelastuslaitoksella palotarkastajana vuodesta 2018. Hän on suorittanut pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) sekä turvallisuusalan tradenomin tutkinnon (AMK). Palotarkastajana hän on suorittanut määräaikaisvalvonnan tehtäviä, päivystävän palotarkastajan tehtäviä, asuintalojen valvontaa ja paloriskiasuntojen valvontaa. Hän on lisäksi toiminut pelastustoimen laitteet -toiminnossa sekä asumisen turvallisuus -toiminnon toimintovastaavana vuonna 2020. Loppuvuodesta 2022 lähtien hän on toiminut Kaupunkiympäristöyksikön rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontatiimissä palotarkastaja-asiantuntijana, suorittaen monipuolisia rakentamisen suunnittelun ohjauksen sekä rakentamisen aikaisen valvonnan tehtäviä. Ennen hakeutumistaan pelastuslaitokselle, hän on toiminut yksityisen turvallisuusalan tehtävissä. Haastattelussa hakija on suorasanainen ja asiallinen. Hänen koulutuksensa ja hankittu osaaminen soveltuu hyvin haettuun tehtävään. Hakijan osaaminen ja kokemus pelastustoimen tehtävistä ei kuitenkaan yltänyt valitun henkilön tasolle.

********** on pitkä kokemus pankki- ja rahoitusalan tehtävistä. Hänellä on usean vuoden kokemus rahoitusalalta ennen hakeutumistaan pelastusalalle. Hakijalla on pelastusalan päällystötutkinto (AMK) ja tradenomin tutkinto. Lisäksi hän on suorittanut rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinnon sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Hakija toimii tällä hetkellä Helsingin pelastuslaitoksella palotarkastajan tehtävässä, jossa hän on toiminut syksystä 2022 lähtien. Hänen nykyisiin työtehtäviinsä kuuluvat määräaikaisvalvonnan tehtävät ja päivystävän palotarkastajan tehtävät, joiden lisäksi hän on toiminut myös kemikaalivalvontatoiminnossa. Hänellä on yhden vuoden ja neljän kuukauden ajalta kokemusta myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, jossa hän toimi palotarkastajan tehtävissä suorittaen lisäksi palontutkintaa, poistumisturvallisuusselvitysten käsittelyä, varatyösuojeluvaltuutetun tehtäviä sekä toimien noin kolmen kuukauden ajan myös palotatarkastajien esihenkilön tehtävissä. Hän on toiminut pitkään myös sopimuspalokunnan hälytysosastossa. Hakija toi haastattelussa hyvin esille monipuoliset tavoitteet pelastusalalla ja kiinnostuksensa haettavaa tehtävää kohtaan. Laajasta koulutuksesta ja monipuolisesta työkokemuksesta huolimatta hakijan osaaminen ja kokemus pelastustoimen tehtävistä ei yltänyt valitun henkilön tasolle.

********** on pitkä ja monipuolinen kokemus hoitotason ensihoitajan tehtävistä useista pelastuslaitoksista. Lisäksi hän on toiminut ensihoitajan yksityisessä siirtoambulanssissa sekä sivutoimisena kouluttajana ensiapukoulutusta tarjoavassa yrityksessä. Ensihoidon työkokemuksen lisäksi hänellä on lyhyt työkokemus aluevalvojan tehtävästä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialalta sekä noin vuoden työkokemus projekti-insinöörin tehtävistä yksityisessä konsulttiyrityksessä. Hän on suorittanut ensihoitajan (AMK) tutkinnon, jonka lisäksi hän opiskelee liikennealan insinöörin (AMK) tutkintoa. Laajasta, lähinnä ensihoitoon keskittyvästä osaamisesta ja työkokemuksesta, sekä lyhyehköstä teknisen alan ja suunnittelualan kokemuksesta huolimatta hakijan osaaminen ja kokemus pelastustoimen tehtävistä ei yltänyt valitun henkilön tasolle.

This decision was published on 15.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Janne Rautasuo, yksikön päällikkö, puhelin: 0401680284

janne.rautasuo@hel.fi

Decisionmaker

Janne Rautasuo
yksikön päällikkö