Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, kaupunkiympäristöyksikkö, palotarkastaja-asiantuntija, SOTEPE-05-5-24

HEL 2024-003829
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, kaupunkiympäristöyksikkö, palotarkastaja-asiantuntija, SOTEPE-05-5-24

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikönpäällikkö päätti ottaa Kaupunkiympäristöyksikössä avoinna olleeseen palotarkastaja-asiantuntijan virkaan **********

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan. Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole Helsingin kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, tai hänellä ei ole tehty turvallisuusselvitystä päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja turvallisuusselvitys on tehty. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaan yksikönpäällikkö ottaa virkaan yksikkönsä henkilökunnan.

Virka oli julkisesti haettavana 8.2.-22.2.2024. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi ja TE -palveluissa.

Viran kelpoisuusehdot:

- Alempi soveltuva korkeakoulututkinto,
- Erinomainen suomen tai ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito toisen kielen osalta,
- B-luokan ajokortti.

Virkaa täytettäessä on varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi huomioitava perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kelpoisuusehtojen ja nimitysperusteiden lisäksi hakijalta odotettiin vähintään vuoden työkokemusta pelastus-, turvallisuus- tai rakennusalan tehtävistä, hyviä vuorovaikutus-, työyhteisö- ja ihmissuhdetaitoja ja monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä kykyä ryhmä- ja tiimityöskentelyyn ja kykyä työskennellä englannin kielellä. Tehtävässä menestymiseksi edellytettiin lisäksi hyviä itsensä johtamisen- ja oman työn hallinnan taitoja, paineensietokykyä sekä tutkivaa ja kehittävää työotetta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Eduksi katsottiin hyvän hallintotavan tuntemus sekä kokemus pelastusviranomaisen valvontatyöstä sekä pelastustoiminnasta, paloteknisen suunnittelijan tehtävästä tai muusta soveltuvasta pelastus-, turvallisuus-, tai rakennusalan asiantuntija- tai viranomaistehtävästä.

Ennen virkasuhteen alkamista valitun tulee toimittaa työterveyshuollon lausunto tehtävään soveltuvuudesta. Virkaan valinnan ehtona ovat hyväksytty turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki määräaikaan mennessä kolmekymmentäneljä (34) hakijaa.

Hakijoista kaksikymmentäkolme (23) täytti muodolliset hakuehdot. Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin neljä virkaa hakenutta. Haastattelut suoritettiin 26-27.2.2024. Hakijoita haastattelivat **********

Arviointi

********** on noin viiden vuoden kokemus työskentelystä pelastuslaitoksella. Hän on koulutukseltaan turvallisuusalan tradenomi (AMK). Ennen hakeutumistaan pelastusalalle, hän toimi usean vuoden ajan yksityisen turvallisuusalan tehtävissä. Pelastuslaitoksella hän on toiminut harjoittelijana valvonnan suunnittelussa, palotarkastajana sekä palotarkastaja-asiantuntijana. Palotarkastajana työtehtäviin on kuulunut mm. määräaikaisen valvonnan tehtävät, päivystävän palotarkastajan tehtävät sekä paloriskiasunnot -toiminnon toimintovastaavan tehtävät. Paloriskitoiminnon toimintovastaavan tehtävässä hän on tehnyt ja ohjannut toiminnossa haastavia valvontatehtäviä sekä kerryttänyt vahvaa osaamista haastavista asiakaspalvelutilanteista sekä haastavista hallinnollisista prosesseista. Hän on myös kehittänyt toiminnon työskentelyä niin käytännön valvontatyön kuin hallintoprosessin osalta. Pelastuslaitoksen palontutkintaryhmässä hän on toiminut palontutkijana syksystä 2021 lähtien. Palontutkinnassa saadut opit ja kokemukset tukevat hyvin rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontatiimissä tehtävää asiantuntijatyötä. Kesästä 2023 lähtien hän on toiminut palotarkastaja-asiantuntijan viransijaisena Kaupunkiympäristöyksikön rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontatiimissä, perehtyen tehtävään sekä suorittaen rakentamisen suunnittelun ohjauksen ja rakentamisen aikaisen valvonnan työtehtäviä.

********** on hyvin ihmisläheinen, helposti lähestyttävä ja hyvä keskustelija. Keskustelussa hakija on osaava, avoin ja innostava. Haastattelussa hän toi erittäin vahvasti esille kiinnostuksensa ja motivaationsa rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijan tehtävää kohtaan. Työskennellessään rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontatiimissä, hän on antanut näyttöjä nopeasta oppimis- ja omaksumiskyvystä sekä osaamisesta rakenteellisessa paloturvallisuudessa. Lisäksi hän toi haastattelussa erinomaisesti esille osaamistaan hyvän hallinnon ja vaativien valvontaprosessien hallinnassa. Hänen valintaansa palotarkastaja-asiantuntijan virkaan puoltaa hakemuksen, ansiovertailun sekä haastattelun perusteella saatu kokonaisarvio. Hänen kokemuksensa ja näytöt asiantuntijatehtävien menestyksellisestä hoitamisesta tukevat hänen valintaansa.

********** on suoritettuna rakennusinsinöörin (AMK) tutkinto. Hänellä on laaja kokemus rakennusalalta, joista merkittävimpänä noin kuuden vuoden kokemus työmaainsinöörin tehtävistä, joissa hakija toimii edelleen. Hänellä on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittu hyvä osaaminen rakentamiseen ja työmaiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Haetun tehtävän näkökulmasta erityisen hyödyllistä osaamista hakijalla on rakentamiseen liittyvien prosessien syvällisen ymmärtämisen kautta. Lisäksi hakijalla on hyvää osaamista mm. rakennuslupapiirustusten, rakennussuunnittelussa käytettävien ohjelmistojen, rakentamisen asiakirjojen sekä dokumentaation hallinnan osalta. Hakija on hyvin avoin, suorasanainen, itsevarma ja hyvä keskustelija. Hakija on haastattelussa vakuuttava ja kuvaa erinomaisesti motivaatiotaan haettua tehtävää kohtaan. Koulutuksesta ja työkokemuksesta ja edellä mainitusta osaamisesta huolimatta hakijan osaaminen ja kokemus rakenteellisesta paloturvallisuudesta, pelastusviranomaisen valvontatoiminnasta sekä näkemyksellisyys hyvän hallinnon toteuttamisesta ei yltänyt virkaan valittavan henkilön tasolle.

********** on pitkä kokemus pankki- ja rahoitusalan tehtävistä. Hänellä on usean vuoden kokemus rahoitusalalta ennen hakeutumistaan pelastusalalle. Hakijalla on pelastusalan päällystötutkinto (AMK) ja tradenomin tutkinto. Lisäksi hän on suorittanut rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinnon sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Hakija toimii tällä hetkellä Helsingin pelastuslaitoksella palotarkastajan tehtävässä, jossa hän on toiminut syksystä 2022. Tehtäviin kuuluvat määräaikaisvalvonnan tehtävät ja päivystävän palotarkastajan tehtävät, joiden lisäksi hän on toiminut myös kemikaalivalvontatoiminnossa. Hänellä on kokemusta yhden vuoden ja neljän kuukauden ajalta myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, jossa hän toimi palotarkastajan tehtävissä suorittaen lisäksi palontutkintaa, poistumisturvallisuusselvitysten käsittelyä, varatyösuojeluvaltuutetun tehtäviä sekä toimien noin kolmen kuukauden ajan myös palotatarkastajien esihenkilön tehtävissä. Hän on toiminut pitkään myös sopimuspalokunnan hälytysosastossa. Hakijan laajaa aikaisempaa työkokemusta sekä laajaa koulutuspohjaa voidaan pitää hakijan erityisenä vahvuutena. Hakija toi haastattelussa hyvin esille monipuoliset tavoitteet pelastusalalla, mutta hakijan kiinnostus ja motivaatio juuri haettavana ollutta tehtävää kohtaan ei välittynyt haastattelussa yhtä vahvana kuin valitulla henkilöllä. Hakijalla ei ole aikaisempaa työkokemusta rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijatehtävistä. Lisäksi hakijan kokemus ja perehtyneisyys pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta on suppeampi kuin valitulla henkilöllä. Laajasta koulutuksesta ja työkokemuksesta huolimatta hakijan osaaminen ja kokemus rakenteellisesta paloturvallisuudesta, kokemus pelastusviranomaisen valvontatoiminnasta sekä näkemyksellisyys hyvän hallinnon toteuttamisesta ei yltänyt virkaan valittavan henkilön tasolle.

********** on pitkä kokemus rakennusalalta. Hän on toiminut pitkään kirvesmiehenä sekä vastaavana työnjohtajana. Lisäksi hänellä on kokemusta mm. työmaiden laadunhallinnasta ja työturvallisuuspäällikön tehtävistä. Koulutukseltaan hän on rakennustekniikan insinööri (AMK). Erityistä paloteknistä osaamista hänellä on palokatkotöiden tarkastamisesta ja ohjaamisesta. Haastattelussa hakijan on avoin, ammattimainen ja asiallinen. Koulutuksesta ja huomattavan pitkästä työkokemuksesta huolimatta hakijan osaaminen ja kokemus rakenteellisesta paloturvallisuudesta, pelastusviranomaisen valvontatoiminnasta sekä näkemyksellisyys hyvän hallinnon toteuttamisesta ei yltänyt virkaan valittavan henkilön tasolle.

This decision was published on 15.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Janne Rautasuo, yksikön päällikkö, puhelin: 0401680284

janne.rautasuo@hel.fi

Decisionmaker

Janne Rautasuo
yksikön päällikkö