Ohjausryhmän asettaminen, arkkitehtuuri- ja designmuseohanke, 2024–2025

HEL 2024-003957
More recent handlings
Case 5. / 33 §

Kiinteistö Oy ADM:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy ADM:n kevään 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Mikko Aho ja jäseniksi Juha Ahonen ja Seidi Kivisyrjä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy ADM on valtion ja kaupungin puoliksi omistama yhtiö, joka vastaa arkkitehtuuri- ja designmuseon uudisrakennuksen suunnittelusta Makasiinirantaan muodostettavalle tontille. Yhtiö järjestää museorakennuksesta kansainvälisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun, jonka on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2024 ja valmistua elokuussa 2025.

Konsernijaosto on 20.6.2022 hyväksynyt kaupungin ja valtion välisen osakassopimuksen yhtiön perustamisesta (§ 69). Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista valtio nimeää kolme ja kaupunki kolme. Yksi kummankin osapuolen nimeämistä jäsenistä tulee olla Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön hallituksen jäsen. Valtio nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja kaupunki varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista määrätään osakassopimuksessa.

Mikko Aho on yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana myös kuluvalla toimikaudella ja on jäsenenä säätiön hallituksessa. Hän on toiminut aiemmin kaupunkiympäristön toimialajohtajana ja kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkönä. Juha Ahonen on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja ja Seidi Kivisyrjä asuntotuotantopäällikkö kaupunkiympäristön toimialalla.

Kansliapäällikkö on 21.3.2024 (§ 40) asettanut arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeelle kaupungin sisäisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana on Kirsti Laine-Hendolin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta ja jäseninä asiantuntijoita kaupunkiympäristön toimialalta ja kaupunginkansliasta. Ohjausryhmä vastaa kaupungin sisäisestä koordinaatiosta hankkeeseen liittyen ja edistää museon rakentumista yhteistyössä valtion, yhtiön ja säätiön kanssa.

Close

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 21.03.2024 § 40

Päätös

Kansliapäällikkö asetti arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen ohjausryhmän vuosille 2024−2025 seuraavasti:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 • Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja

Kaupunkiympäristön toimiala

 • Rikhard Manninen, maankäyttöjohtaja
 • Hanna Harris, designjohtaja
 • Sami Haapanen, tonttipäällikkö

Kaupunginkanslia

 • Outi Säntti, aluerakentamispäällikkö
 • Ville Vastamäki, investointipäällikkö

Ohjausryhmän tavoitteena on edistää arkkitehtuuri- ja designmuseohanketta sen valmisteluvaiheen aikana vuosina 2024–2025.

Ohjausryhmä edistää hanketta kaupungin ja valtion välisessä yhteistyössä, Makasiinirannan suunnittelussa sekä kaupungin ja hankkeen muiden osapuolten keskinäisessä päätöksenteossa. Ohjausryhmä vastaa kaupungin sisäisestä koordinaatiosta arkkitehtuuri- ja designmuseoon liittyen ja tukee hankkeen etenemistä, vuorovaikutusta ja viestintää työyhteisöissään sekä niiden ulkopuolisissa sidosryhmissä.

Ohjausryhmä voi tarvittaessa ottaa sihteerin ja kuulla asiantuntijoita.

Päätöksen perustelut

Valtion ja kaupungin yhteisenä tavoitteena on edistää kansainvälisesti kunnianhimoisen arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutumista Makasiinirantaan. Kaupunki on tehnyt mm. seuraavat sopimukset ja päätökset hankkeen edistämiseksi:

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus hankkeen edistämiseksi (kaupunginhallitus 29.3.2021 § 225) ja yhteistyön jatkosopimus (kaupunginhallitus 16.5.2022 § 382)
 • Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustaminen (kaupunginhallitus 8.11.2021 § 831) ja sen hallituksen nimeäminen (konsernijaosto 4.4.2022 § 43)
 • Kiinteistöosakeyhtiö ADM:n perustaminen (kaupunginhallitus 20.6.2022 § 494)
 • Kiinteistöosakeyhtiön osakassopimus ja hallituksen jäsenten nimeäminen (konsernijaosto 20.6.2022 § 69)
 • Säätiön pääomittaminen (kaupunginvaltuusto 14.2.2024 § 32)

Viimeksi mainitun kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kaupunki pääomittaa säätiötä 60 miljoonalla eurolla museon toteutuksen mahdollistamiseksi seuraavin ehdoin:

 • Valtio tekee samansuuruisen pääomalahjoituksen säätiölle.
 • Pääomalahjoitus maksetaan samanaikaisesti ja yhtä suurissa erissä valtion kanssa.
 • Museon rakennuksesta Makasiininrantaan osoitettavalle paikalle järjestetään kansainvälinen suunnittelukilpailu, joka käynnistyy vuonna 2024 pääomituspäätösten tultua lainvoimaisiksi.
 • Toteutettavan museorakennuksen valintapäätös syntyy erikseen suunnittelukilpailun kautta. Kilpailun taustatietoihin sisällytetään museotoimintojen tilaohjelma, jonka tavoiteltava laajuus on alustavan hankesuunnitelman mukaan 9 000 hu-m² ja 10 050 br-m².
 • Museon uudisrakennushankkeen suunnittelusta, kaksivaiheisen kansainvälisen suunnittelukilpailun toteuttamisesta sekä museon rakennuttamisesta vastaa valtion ja kaupungin päätöksentekohetkellä yhdessä omistama Kiinteistö Oy ADM yhteistyössä säätiön kanssa.
 • Kiinteistöosakeyhtiön omistuksen siirrosta lopulliselle omistajalle päätetään ennen rakentamisen aloittamista valtion ja kaupungin välisellä sopimuksella.
 • Säätiölle tehtävän pääomalahjoituksen ja museolle osoitetun rakennuspaikan rakennuskelpoiseksi saattamisen lisäksi kaupunki ei osallistu museon varsinaisiin toimintakuluihin.
 • Säätiö saa yksityisiltä pääomittajilta valtion ja kaupungin viimeiseen pääomalahjoituserään mennessä sitovat lahjoituspäätökset yhteensä vähintään 30 miljoonalla eurolla.
 • Mikäli rakennushanke ei toteudu, kaupunginvaltuuston tekemä pääomituspäätös raukeaa ja pääomalahjoitukset tulee palauttaa kaupungille täysimääräisesti.
 • Asiassa tehtävän valtiontukiarvioinnin lopputulemana tulee olla, että pääomittaminen on hyväksyttävissä valtiontukia koskevan sääntelyn puitteissa.
 • Sijoitettavan pääoman tai sen erien maksuhetkellä on olemassa Verohallinnon tai keskusverolautakunnan lainvoimaiset ennakkoratkaisut siitä, että säätiötä pidetään tuloverolaissa ja perintö- ja lahjaverolaissa tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä.

Arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen edistäminen kaupungin eri toimialoilla ja läheisessä yhteydessä valtion, säätiön ja kiinteistöosakeyhtiön kanssa edellyttää hyvää koordinointia sekä viivytyksetöntä ja tavoitteellista valmistelua. Nyt asetettava ohjausryhmä vastaa tästä.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikkö asettaa sellaiset ohjausryhmät, jotka käsittelevät kahdelle tai useammalle toimialalle kuuluvia asioita.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Juha Ahonen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 09 310 76763

juha.a.ahonen@hel.fi
Close

This decision was published on 19.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi