Tonttivaraus, 33149/1, Kannelmäki, Kaarela, Yrjö ja Hanna -säätiö sr

HEL 2024-004047
More recent handlings
Case 14. / 262 §

Alueen varaaminen Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten (Kannelmäki, tontti 33149/1)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle (Y-tunnus 1059533-5) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten tontin (YSV) 33149/1 vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (YSV) 33149/1 (pinta-ala noin 13 561 m², rakennusoikeus 6 000 k-m²).
  • Varaus on voimassa 31.12.2026 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 6 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Yrjö ja Hanna -säätiö sr (hakija) pyytää hakemuksellaan (5.3.2024) tontin 33149/1 varaamista erityisryhmille suunnattujen vuokra-asuntojen toteuttamiseksi tontille.

Tontilla sijaitsee vuonna 1978 rakennettu Kannelkoti, joka on Kannelmäessä sijaitseva muistisairaiden hoitoon erikoistunut vanhainkoti. Kannelkoti on huonossa kunnossa ja sen tilat eivät laitoshoitopaikkoineen enää vastaa nykyaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeita. Kannelkodin palvelut tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle Helsingin Seniorisäätiö. Yrjö ja Hanna -säätiö on yleishyödyllinen ja valtakunnallinen toimija, joka kehittää ja rakentaa palveluasumista ikäihmisille ja muille erityisryhmille.

Helsingin Seniorisäätiö ja Yrjö ja Hanna -säätiö ovat käyneet uudiskohteen rakentamista koskevia yhteistyöneuvotteluja. Kannelkodille tutkituista tilaratkaisuista parhaaksi vaihtoehdoksi on todettu uuden palveluasumiseen tarkoitetun rakennuksen rakentaminen.

Yrjö ja Hanna -säätiö on teettänyt hankkeesta viitesuunnitelman, jonka mukaan tontille voidaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti toteuttaa nykyaikaiset, täysin esteettömät ja turvalliset asunnot sekä näitä palvelevat tilat ikäihmisten ympärivuorokautista asumispalvelua varten. Hankkeen myötä nykyiset 100 laitoshoidon paikkaa voidaan korvata 100 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikalla. Tarkoituksena on, että Yrjö ja Hanna -säätiö vuokraisi valmiin kohteen Helsingin seniorisäätiölle.

Sijaintikartta on liitteenä 2. Hakemus ja viitesuunnitelma ovat oheismateriaalissa.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Tontille 33149/1 toteutetaan ikäihmisille ympärivuorokautiseen palveluasumiseen suunnattuja vuokra-asuntoja valtion ns. pitkällä korkotuella.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien linjausten ja niitä täydentävien tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeiden kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan kaupunki voi kuitenkin tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein varata tontteja ja alueita suoravarauksin ilman julkista hakua esimerkiksi silloin, jos yksittäinen tontti varataan säänneltyyn asuntotuotantoon ja hankkeen toteuttamisella on kiire.

Tontin 33149/1 varaamista Yrjö ja Hanna -säätiölle voidaan pitää perusteltuna, koska uudisrakentamishanke mahdollistaa sen, että kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala saa nopealla aikataululla soveltuvat tilat ikäihmisten ympärivuorokautista palveluasumista varten.

Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja asuntopoliittisia tavoitteita. Varaus täyttää myös asuntotonttien suoravaraukselle kaupungin ko. alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Varausehdot

Tontinvarauksessa noudatetaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, kaupungin tavanomaisia tontinvarausehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta "Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut" (15.10.2021).

Tontin myöhempi luovuttaminen

Varattava tontti on tarkoitus myöhemmin luovuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien asuntotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Tontin markkina-arvon määrittäminen perustuu puolueettoman arvioijan laatimaan erilliseen selvitykseen tai puolueettoman arvioijan hyväksymään hinnoittelumalliin. Valtion tukemassa asuntotuotannossa tontin markkinaehtoisesta maanvuokrasta myönnetään ARA:n edellyttämä huojennus, joka on määräaikainen ja voimassa niin kauan kuin tontille toteutettavien asuntojen huoneenvuokran tai asumisoikeusvastikkeen määrittämisessä noudatetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaista omakustannusperiaatetta. Edellä mainittu valtion tukemille hankkeille myönnettävä huojennus koskee ns. pitkällä korkotuella toteutettavia hankkeita.

Tontin vuokrausperiaatteet tullaan vahvistamaan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä. Tonttia koskevat yksityiskohtaiset luovutusehdot vahvistetaan maanvuokrasopimuksen hyväksymisen yhteydessä noudattaen kaupungin käyttämiä asuntotonttien ja asumista palvelevien tonttien yleisiä luovutusperiaatteita.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 09.04.2024 § 203

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaa Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle (Y-tunnus 1059533-5) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten tontin (YSV) 33149/1 vanhusten palveluasuntohankkeen suunnittelua varten 31.12.2026 saakka seuraavin ehdoin:

  • varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (YVS) 33149/1 (pinta-ala noin 13 561 m², rakennusoikeus 6 000 k-m²).
  • varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 6 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marja Hannikainen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 52178

marja.hannikainen@hel.fi
Close

This decision was published on 11.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi