Vuokraus, terveysasema, Kaustisenpolku 6, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

HEL 2024-004181
More recent handlings
§ 52

Vuokraus, terveysasema, Kaustisenpolku 6, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

Tiimipäällikkö

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata osoitteessa Kaustisenpolku 6, 00420 Helsinki, sijaitsevasta kiinteistöstä 758,5 m²:n suuruiset tilat, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:lle.

Tila vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella toistaiseksi, kolmen kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin siten, että vuokranantaja ei voi irtisanoa sopimusta ennen kuin aikaisintaan 30.09.2030, jolloin vuokrasopimus päättyy aikaisintaan 31.12.2030.

Vuokra on 13 080 €/kk (17,24 €/m²/kk). Vuokra peritään verottomana. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa 24.5.2024, kun palvelutuotanto vuokrakohteessa alkaa.

Vuokralainen on tutustunut vuokranantajan teettämien sisäilmatutkimusten korjaustarpeisiin ja on teettänyt kustannuksellaan tarvittavat korjaukset vaaditun käyttötarkoituksen (S2) ja toiminnan edellyttämään tasoon. Tämän vuoksi vuokralainen saa 2 778 €/kk suuruisen vuokrahyvityksen ajalla 24.5.2024 - 23.05.2027.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat -yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki omistaa osoitteessa Kaustisenpolku 6, 00420 Helsinki, sijaitsevan kiinteistön. Kiinteistössä on vapaana Kannelmäen terveysaseman käytöstä vapautuneet tilat.

vuokralainen on osallistunut Helsingin kaupungin terveysasemakilpailutukseen (HEL 2023-010781), koskien Helsingin Kannelmäen terveysaseman palveluntuottajuutta. Vuokralainen on valittu kilpailutuksessa palveluntuottajaksi.

This decision was published on 22.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riitta Airaksinen, myyntineuvottelija, puhelin: 09 310 39719

riitta.airaksinen@hel.fi

Decisionmaker

Jari Hooli
tiimipäällikkö