Toimivallan siirtäminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla vammaispalveluissa palveluyksikön päällikölle sopimuksen allekirjoittamiseksi

HEL 2024-004242
More recent handlings
§ 3

Användarrättsavtal

Vammaispalvelujen päällikkö

Beslut

Chef för funktionshinderservicen beslutade att godkänna bifogat avtal mellan Treklangens servicepunkt och Ljushemmet Björn r.f. gällande användarrätt till lösöre. Avtalet är i kraft tills vidare.

Enligt verksamhetsstadgan för Helsingfors stads social- och hälsovårdssektorn kapitel 2.4 leder Chef för serviceenhet verksamheten inom enheten i fråga. Därtill beslöt Chef för funktionshinderservicen att ge Treklangens chef för serviceenhet rättigheter att underteckna avtalet

Beslutsmotivering

Avtalet innefattar användarrätt till inom avtalet nämnda lösöret som är och förblir i Föreningen Ljushemmet Björn r.f. ägo.

Föreningen Ljushemmet Björn r.f. har anskaffat lösöret för användning inom dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den tidigare dagverksamheten som haft lösöret i bruk i sin verksamhet har lagts ner. Föreningen Ljushemmet Björn r.f. vill att lösöret skall komma till gott ändamål för klienter med intellektuell funktionsnedsättning och har därför erbjudit Treklangens servicepunkt användarrätt till lösöret inom sin verksamhet.

Staden förbinder sig till avtalet för att nyttja lösöret inom verksamheten på Treklangens servicepunkt.

Helsingfors stad ersätter inte Föreningen för slitage eller skador på lösöret. Helsingfors stad har rätten att efter egen bedömning avskriva lösöre som är skadade, slitna, olämpliga för sitt ändamål eller överflödiga. Staden ersätter inte Föreningen för förlorat eller avskrivet lösöre. Staden ansvarar för transportkostnaderna för lösöret från nuvarande utrymmen till Stadens utrymmen.

Avtalet träder i kraft när båda parter har undertecknat det. Avtalet gäller tills vidare.

Enligt verksamhetsstadgan för Helsingfors stads social- och hälsovårdssektorn kapitel 2.3 leder tjänstechefen verksamheten i sin service.

Enligt kapitel 24 1§, moment 3 i förvaltningsstadgan ska avtalet, baserat på tjänsteinnehavarens beslut, undertecknas av den tjänsteinnehavare som har fattat beslutet att ingå avtalet, eller av den person som han eller hon har utsett.

This decision was published on 27.03.2024

ANVISNINGAR FÖR ATT SKRIVA OMPRÖVNINGSBEGÄRAN

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Cherie Lundström, Chef för serviceenhet, telefon: 09 310 57873

cherie.lundstrom@hel.fi

Decisionmaker

Lila-Marjut Rajamaa
vs. vammaispalvelujen päällikkö

Attachments

1. Avtal gällande användarrätt till lösöre

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.