Yhtiökokoukset 2024, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

HEL 2024-004280
More recent handlings
Case 7. / 35 §

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa kannattamaan HUS-yhtymän esitystä yhtiön hallitukseen Hyksin erityisvastuualueelta nimettävistä jäsenistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

Yhtiön toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien vuokraus, erilaisten tekstiilihuoltopalveluiden tarjoaminen, tekstiilien tilaus- ja täyttöpalvelut sekä jakelu- ja varastointiratkaisujen tuottaminen. Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 9,97 %.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen tulee koostua jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja toisiaan täydentävä kokemus sekä asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon sukupuolten tasa-arvoinen edustus.

Osakassopimuksen kohdan 7.4.2 mukaan yhtiön hallituksen paikat jakautuvat erityisvastuualueittain siten, että osakkailla, joiden kotipaikka on Hyksin erityisvastuualueella (nykyisin nimeltään eteläinen yhteistoiminta-alue), on oikeus nimittää hallitukseen kolme jäsentä. Osakassopimuksen mukaan edelleen osavastuualueen suurin osakas huolehtii nimeämisprosessin toteuttamisesta ja dokumentoinnista yhtiön sidosyksikköaseman asettamien vaatimusten mukaisesti.
HUS-yhtymä on alueen ja koko yhtiön suurin osakas. Yhtiön suurin osakas valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Hyksin erityisvastuualueelta puheenjohtajana Juha Metso (LKT, perusturvajohtaja emeritus), Raija Kontio (TtT, dosentti, HUSin tulosaluejohtaja) ja Reetta Ahlfors (FT, MMM, MetropoLilab Oy:n toimitusjohtaja).

Raija Kontio on ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä. HUS esittää hänen tilalleen HUSin runkopalveluiden toimialajohtajaa, MMM Tuula Lasanderia. Lasanderilla on pitkä kokemus tukipalveluiden, etenkin ravintopalveluiden, johtamisesta ja tuloksekkaasta kehittämisestä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Muilta osin HUSin ehdotus vastaa nykytilannetta eli Juha Metson jatkamista hallituksen puheenjohtajana ja Reetta Ahlforsin jatkamista hallituksen jäsenenä.

Kaupungin on tarkoituksenmukaista kannattaa HUSin esitystä hallitukseen Hyksin eritysvastuualueelta nimettävistä henkilöistä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Close

This decision was published on 19.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Patrick Wahlman, Konsernianalyytikko, puhelin: 09 310 33714

patrick.wahlman@hel.fi