Virkasuhteen täyttäminen, Taivallahden peruskoulu, rehtori, KASKO-01-11-24

HEL 2024-004655
More recent handlings
§ 51

Taivallahden peruskouluun sijoitettavan rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-11-24

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti ottaa Taivallahden peruskouluun sijoitettuun rehtorin virkaan (virka 000011) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisteriotetta tai selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Taivallahden peruskouluun sijoitetun rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi työavaimella KASKO-01-11-24 sekä Työmarkkinatorin verkkosivuilla www.tyomarkkinatori.fi ajalla 15.1.2024-29.1.2024.

Taivallahden peruskoulu sijaitsee Töölössä monipuolisten oppimisympäristöjen keskellä. Taivallahden peruskoulussa on yli 700 oppilasta, joista suurin osa tulee koulun läheltä. Koululla on pitkät perinteet ruotsin kielikylpyopetuksesta. Lisäksi 1.-6 luokilla on mahdollisuus opiskella englannin kielirikasteisessa opetuksessa. Syksystä 2024 koulussa alkaa Urhea lähikoulutoiminta. Koulussa opiskelee pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita luokilla 1–9.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Lisäksi rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 29.1.2024 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 17 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi (5) hakijaa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 16.2.2024 kutsuttiin kaksi (2) hakijaa. Toinen heistä jättäytyi rekrytointiprosessista pois ennen haastattelua. Hakijoiden joukosta päätettiin jättäytyneen hakijan tilalle kutsua vielä yksi henkilö yksilöhaastatteluun, joka järjestettiin 20.2.2024. Kumpaankin yksilöhaastatteluun osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** ja **********

Yksilöhaastatteluiden perusteella päätettiin tilata kahdesta (2) hakijasta henkilöarvioinnit, jotka suorittivat Psycon Oy. Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat perusopetusjohtaja ********** ja perusopetuksen aluepäällikkö ********** Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen yksilöhaastatteluun kutsuttiin hakijat ********** ja toinen hakija, joka jättäytyi rekrytointiprosessista pois ennen toisen yksilöhaastattelun pitämistä. Toiseen yksilöhaastatteluun osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Taivallahden peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** sekä kasvatuksen ja koulutuksen HR-asiantuntija **********

**********

Hakemusasiakirjojen, henkilöarvioinnin ja haastattelun jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että **********

Taivallahden peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella toistaiseksi voimassa olevaan rehtorin tehtävään ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja