Tutkimuslupa, Koronavilkku - sidosryhmien näkökulmien ymmärtäminen suomalaiseen covid-19-sovellukseen

HEL 2024-004670
More recent handlings
§ 7

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Koronavilkku – Sidosryhmien näkökulmien ymmärtäminen suomalaiseen COVID-19-sovellukseen”

Terveysasemien johtajalääkäri

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Koronavilkku – Sidosryhmien näkökulmien ymmärtäminen suomalaiseen COVID-19-sovellukseen” (tutkimushanke). Yhteyshenkilönä on osastonhoitaja ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Koronavilkku-sovellusta koskeva tutkimus on yksi strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman REPAIR-hankkeen osatutkimuksista. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten eri toimijat osallistuivat sovelluksen toiminnan määrittelemiseen ja mitä sellaista he oppivat kokemuksesta, jota voitaisiin käyttää tulevaisuudessa sovellusten kehittämiseen. Tavoitteena on tuottaa näkymiä yhteiskunnallisesti merkittävien digitaalisten palvelujen kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Tutkimuskysymykset ovat:
1) Mitkä toimijat osallistuivat Koronavilkkuun liittyviin päätöksiin ja minkälaisia päätöksentekoprosessit olivat?
2) Minkälaisia odotuksia eri sidosryhmät liittivät koronasovelluksiin ja minkälaisin seurauksin? Miten odotukset kehittyivät ajan myötä?
3) Mitkä olivat eri sidosryhmien roolit Koronavilkku-sovelluksen toiminnallisuuden määrittelyssä ja ylläpidossa?

Tutkimuksen kohderyhmänä Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla ovat epidemiologisen yksikön tartunnanjäljittäjät ja tutkimusaineistoa kerätään haastattelemalla.

Haastatteluja varten rekrytoidaan yhteyshenkilön kautta yhteen ryhmähaastatteluun noin 3-5 osallistujaa. Ryhmähaastattelun kesto on noin tunti. Lisäksi toteutetaan yksi yhden tunnin yksilöhaastattelu johtotehtävissä toimineen henkilön kanssa. Haastattelut tallennetaan litterointia varten. Tutkimusaineisto pseudonymisoidaan litteroinnin yhteydessä.

Osallistujia informoidaan tutkimuksesta ja he antavat kirjalliset suostumuksensa. Tutkimusaineistoa käsitellään tietoturvallisesti tietosuojailmoituksessa kuvatun mukaisesti.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää terveysasemien johtajalääkäri palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

This decision was published on 29.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minttu Markkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 40196

minttu.markkanen@hel.fi

Decisionmaker

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.