Yhtiökokoukset 2024, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

HEL 2024-004686
More recent handlings
Case 8. / 36 §

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli varsinainen yhtiökokous

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kannattamaan hallituksen ehdotusta liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja kaupunginvaltuuston 1.3.2023 hyväksymän konserniohjeen hyväksymisestä yhtiötä sitovaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on maanantaina 29.4.2024 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja kaupungin konserniohjeen hyväksyminen yhtiötä sitovaksi.

Konsernijaosto on päätöksellä 11.3.2024 § 23 antanut toimiohjeet kaupungin yhtiökokousedustajalle hallitukseen nimettävistä ja hallituksen palkkioista.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksessa määräenemmistöpäätöstä eli sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiön selvitettyä asiaa on ilmennyt, ettei kaupungin malliyhtiöjärjestyksen hyväksynnälle löydy riittävää kannatusta. Malliyhtiöjärjestyksen konserniohjausta ja tietojensaantioikeutta koskevat määräykset ovat hallituksen ehdotuksessa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta jätetty pois lähinnä osakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen vuoksi. Hallituksen esittämä yhtiöjärjestyksen muutos on yhteisymmärryksessä laadittu kompromissi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen 1.3.2023 § 58.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Close

This decision was published on 19.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Attachments

1. Kokouskutsu, kokous 29.4.2024
2. Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, esityslista
3. Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, yhtiöjärjestys
4. Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, yhtiöjärjestys muutosmerkinnöin
5. Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, talousarvio
6. Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, vastikelaskelma
7. Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, konserniohje

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.