Lainan myöntäminen, Kuntarahoitus Oyj:stä otetun, erääntyvän bullet-lainan poismaksu, Helsingin Väylä Oy

HEL 2024-004773
More recent handlings
Case 9. / 257 §

Lainan myöntäminen Helsingin Väylä Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, varoista 9 000 000 euron suuruisen lainan Helsingin Väylä Oy:lle seuraavin ehdoin:

Laina-aika: 15 vuotta lainan nostosta.

Korko: Lainasta veloitettava korko on primäärilainoista perittävä korko, peruskorko + 0,35 %, kuitenkin vähintään 2 % (kaupunginvaltuusto 12.10.2005, 219 §). Lainalle kertyneet korot veloitetaan puolivuosittain.

Lyhennysehto: Laina on tasalyhenteinen ja sen lyhennyserät veloitetaan puolivuosittain.

Vakuus: Lainalle ei edellytetä vakuutta. Helsingin Väylä Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin Väylä Oy hallitsee vuokra- ja käyttöoikeuden nojalla Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennetun maanalaisen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylän.

Yhtiö on yleishyödyllinen kaupungin omistama yhtiö, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Yhtiö noudattaa kaupungin konserniohjausta.

Helsingin Väylä Oy on vuosien 2005-2010 välisenä aikana toteuttanut kaupungin keskusta-alueelle huoltotunnelin palvelemaan alueen kiinteistöjen huoltoliikennettä. Huoltotunnelin toteuttaminen on rahoitettu kaupungin takaamilla Kuntarahoituksen myöntämillä lainoilla. Yhtiön lainakanta koostuu sekä tasa- että kertalyhenteisistä lainoista. Kaupungin takaamien rakentamisenaikaisten lainojen tämänhetkinen maksamaton pääoma on yhteensä 56,9 miljoonaa euroa. Kertalyhenteisistä lainoista ensimmäinen 9 miljoonan euron laina erääntyy maksettavaksi kesäkuussa 2024. Loput yhteensä 43,1 miljoonan euron kertalyhenteiset lainat erääntyvät maksettavaksi vuosina 2025–2027.

Kaupungin ja yhtiön välillä on kaupunginhallituksen päätöksen 7.12.2009, 1369 §, mukainen sopimus ”Keskustan maanalaisen huoltoväylän käyttö- ja hallintaoikeuden luovuttamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta”, jonka 5. kohdan nojalla kaupunki maksaa yhtiölle käyttö- ja hallintaoikeudesta arvonlisäverollisen korvauksen siten, että se vastaa vähintään huoltoväylän toteuttamisesta yhtiölle aiheutuvia lainanlyhennyksiä sekä korko- ja muita rahoituskustannuksia. Yhtiön vuonna 2024 erääntyvä kaupungin takaama kertalyhenteinen laina esitetään tässä vaiheessa uudelleenrahoitettavan kaupungin myöntämällä tasalyhenteisellä talousarviolainalla.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 33, lainat kaupunkikonsernin yhteisöille, on käytettävissä 46 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 § ja valtiontuki

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla. Helsingin Väylä Oy:lle myönnettävälle lainalle ei edellytetä vakuutta, koska yhtiö on kokonaan kaupungin omistama ja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta sekä kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yhtiölle myönnettävän lainan vuoksi.

Myönnettävän lainan muodossa yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Close

This decision was published on 11.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi