Yhteistyösopimus, moniammatillinen Ankkuri-viranomaistyöryhmä, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-004809
More recent handlings
§ 12

Yhteistyösopimus koskien kulttuurin ja vapaa-ajantoimialan ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä Helsingin poliisilaitoksen välistä moniammatillisen Ankkuri-viranomaistyöryhmän toimintaa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päättää osaltaan hyväksyä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ja Helsingin poliisilaitoksen välisen yhteistyösopimuksen koskien moniammatillista Ankkuri-viranomaistyöryhmää.

Päätöksen perustelut

Sopimus koskee moniammatillisen viranomaistyöryhmän toimintaa. Sopimuksen tavoitteena on selkeyttää ja edistää moniammatillista viranomaisyhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin kaupungin toimialojen välillä.

Ankkurin monialainen työ vastaa lähtökohtaisesti varhaisesta tuesta ja puuttumisesta rikoksilla oireilevien lasten ja nuorten tilanteeseen. Ankkurin asiakkaaksi ohjataan mm. rikoksia tekeviä ja häiriökäyttäytymisellä oireilevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään ja henkilöt, joiden tilanteen kokonaisvaltaisessa ratkaisemisessa tarvitaan useamman ammattikunnan osaamista ja työtapoja. Ankkurissa tehdään myös monitoimijaista lähisuhdeväkivaltatyötä.

Sopimus on voimassa 1.5.2024 alkaen toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Liitteenä sopimus.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintaa ja hallintoa johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja. Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan viranhaltijan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa se viranhaltija, joka on päättänyt sopimukseen sitoutumisesta, tai hänen määräämänsä henkilö.

This decision was published on 12.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Hörkkö, läntisen nuorisotyön aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23188

tiina.horkko@hel.fi

Decisionmaker

Juha Ahonen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.