Lainan myöntäminen, lyhennysvapaa, Helsingin Saksalainen koulu, Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry

HEL 2024-004976
More recent handlings
Case 10. / 275 §

Lyhennysvapaan myöntäminen Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle 11.5.2009, § 605 ja 10.8.2020, § 413 myöntämiinsä lainoihin kuuden kuukauden pituisen lyhennysvapaan laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen. Päätöstä koskevien lainojen (numerot 3240001739 ja 3241004239) toukokuussa erääntyvien lyhennyserien määrä on yhteensä 61 278,58 euroa. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry ylläpitää Helsingin Saksalainen koulu (Deutsche Schule Helsinki) - nimistä koulua. Koulu toimii yhdistyksen omistamassa kiinteistössä Kampin kaupunginosassa osoitteessa Malminkatu 14. Koulun toiminta perustuu Suomen ja Saksan väliseen sopimukseen kulttuuriyhteistyöstä (27.9.1978). Koulussa on yli 650 oppilasta ja se on ainoa koulu, joka tarjoaa saksankielistä opetusta ja saksalaisen Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon pääkaupunkiseudulla.

Kaupunginhallitus myönsi 11.5.2009, § 605 kouluyhdistykselle 1 200 000 lainan koulurakennuksen laajennushankkeen kustannusten rahoittamiseen. Edelleen kaupunginhallitus myönsi 10.8.2020, § 413 kouluyhdistykselle 750 000 euron lainan koulurakennuksen peruskorjaushankkeen kustannusten rahoittamiseen.

Rahoitusjohtaja myönsi 21.5.2021, § 25 kaupunginhallituksen myöntämin valtuuksin, kouluyhdistykselle lyhennysvapaata kuuden kuukauden ajalle laina-aikaa vastaavalla aikamäärällä pidentäen. Kouluyhdistyksen taloutta heikensi tuolloin koronaepidemia.

Nopeasti noussut kustannustaso ja yleisen taloustilanteen aiheuttama tulojen heikentyminen ovat johtaneet kouluyhdistyksen tilapäiseen kassavajeeseen. Muiden sopeutustoimien ohella Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry hakee kaupungilta kuuden kuukauden lyhennysvapaata vuoden 2024 toukokuussa erääntyviin lainojen lyhennyseriin.

Kaupungin Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle myöntämien lainojen pääoma on päätöksentekohetkellä 955 353,51 euroa ja lyhennysvapaata koskevat lyhennyserät ovat yhteensä 61 278,58 euroa.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry:lle esitetyn lyhennysvapaan johdosta.

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulutuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Myönnettäväksi esitettyyn lyhennysvapaaseen ei siten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Close

This decision was published on 14.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi