Virkasuhteen täyttäminen, työllisyyspalveluliikelaitos, toimitusjohtaja, KANSLIA-07-2-24

HEL 2024-005134
More recent handlings
Case 11. / 276 §

Työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus otti kasvatustieteen maisteri Annukka Sorjosen toimitusjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus perusti 18.3.2024 § 176 Helsingin kaupungin työllisyyspalveluliikelaitokseen toimitusjohtajan viran. Liikelaitoksen toimitusjohtaja nimitetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Työllisyyspalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja johtaa toimintaa, suorittaa lakisääteiset, hallintosäännössä määrätyt sekä kansliapäällikön määräämät tehtävät ja toimii liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen perustamista koskevan päätöksen (KV 13.3.2024, § 59) mukaan työllisyyspalveluliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta.

Toimitusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 20.3.2024-3.4.2024. Kelpoisuusvaatimuksena oli ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, jonka lisäksi se oli esillä Joblyn ja Duunitorin työnhakusivustoilla sekä LinkedInin työpaikkajulkaisuissa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 § 2 momenttia säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava näyttöjä suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta, erityisesti monipuolisen muutoksen johtamisesta. Lisäksi hakijalla on oltava vahvaa perehtyneisyyttä ja laaja-alaista työllisyyspalveluiden osaamista. Hakijalta edellytettiin luontevaa esiintymistä monenlaisissa tilanteissa ja innovatiivista otetta Suomen suurimman työllisyyspalvelun johtamiseen. Tehtävässä onnistumista edistää, jos hakijalla on kokemusta erilaisten prosessien johtamisesta, tiedolla johtamisen ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Tehtävässä eduksi on julkishallinnon ja elinkeinoelämän tuntemus.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää. Palkan määräytymiseen vaikuttavat olennaisesti tehtävän vaativuus sekä henkilön johtamiskyvykkyys ja suorituskyky. Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimitusjohtajan palkasta, palkan määräytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Kansliapäällikkö on rekrytointiprosessin yhteydessä päättänyt toimitusjohtajan kokonaispalkaksi 9800 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 13 henkilöä. Hakijoista 11 täytti viran kelpoisuusehdot tutkinnon osalta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 8.-12.4.2024. Hakemusten perusteella ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kolme hakijaa: ********** Kutsutuilla hakijoilla arvioitiin olevan hakemusten perusteella täytettävän viran kannalta muiden edellytysten täyttyessä riittävän vahvaa perehtyneisyyttä ja laaja-alaista työllisyyspalveluiden osaamista sekä johtamiskokemusta. Kaikki ensimmäiseen haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset hakemusten perusteella. Hakijoita haastattelivat elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva ja rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen.

Annukka Sorjonen on suorittanut kasvatustieteen maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2006. Sorjonen on työskennellyt vuodesta 2023 Helsingin kaupungin työllisyysjohtajana edistäen Helsingin työllisyyttä, johtaen julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä sekä tehden niihin liittyvää kehittämistä ja koordinaatiota ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden järjestämistä. Tätä ennen hän on toiminut Helsingin kaupungilla väliaikaisena maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtajana vuonna 2022–2023. Aikaisemmin hän on toiminut Helsingin kaupungilla työllisyyspalveluissa palvelupäällikkönä, Stadin ammatti- ja aikuisopistossa apulaisrehtorina sekä Hengitysliitossa yksikönjohtajana. Hakemuksen ja haastattelun perusteella voidaan todeta, että Sorjosella on monipuolinen kokemus työllisyydenhoidosta sekä vahvaa kokemusta johtamisesta. Lisäksi hänellä on näyttöä suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta sekä muutoksen johtamisesta.

********** on suorittanut hallintotieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2023. Lisäksi hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa vuonna 2019. ********** on tehnyt työuransa työllisyydenhoidon erilaisissa tehtävissä ja sen vuoksi hänellä on vahvaa kokemusta johtamisesta työllisyyden alalta erikokoisista yksiköistä ja lisäksi hänellä on kokemusta erilaisten muutosten läpiviennistä.

********** on suorittanut filosofian tohtoritutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut filosofian maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 2002. ********** on vahvaa työllisyyspalvelujen tuntemusta ja kokemusta johtamisesta. Lisäksi hänellä on vahvaa näyttöä suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta sekä muutosten johtamisesta.

Kaikilla haastatelluilla arvioitiin olevan hyvää kokemusta ja näyttöä työllisyydenhoidon erilaisissa tehtävissä toimimisesta. Kaikilla haastatelluilla on näyttöjä suuren tai verraten suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta sekä monipuolisen muutoksen johtamisesta. Lisäksi heillä on hyvät valmiudet verkostoyhteistyöhön aiempien tehtäviensä sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta. Haastatelluista Sorjosella ja ********** arvioitiin haastatteluvastausten perusteella vahvin perehtyneisyys ja monipuolisimmat näkemykset työllisyyspalvelujen kehittämiseen. Johtamiskyky, näkemyksellisyys palveluiden kehittämiseen sekä kyky välittää sanomansa uskottavasti ja luontevasti organisaatiolle sekä yhteistyökumppaneille arvioitiin yhdistyvän parhaiten Sorjosessa ja ********** Heidän eduksensa voidaan katsoa myös tehtävän hoidossa tarvittava ja haastattelussa osoitettu erinomainen englannin kielen taito. Näiden arvioiden perusteella Annukka Sorjonen ja ********** kutsuttiin henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle. Jatkoon valittujen henkilöiden ajatukset olivat näkemyksellisiä, linjakkaita sekä monipuolisia ja kuvastivat sellaista johtamisajattelua ja johtamisen tasoa, jollaista Helsingin kaupunki johtamisen kulmakiviensä kautta johdoltaan edellyttää. Annukka Sorjosen kohdalla katsottiin vuonna 2023 toteutetun henkilöarviointitulosten olevan asianmukaiset tässä huomioitaviksi, koska arviointi tehtiin tuolloin viran hoidon kannalta hyvin vastaavaan tehtävään samoin edellytyksin.

Henkilöarvioinnin toteutti Psycon Oy ajalla 15-23.4.2024 ja toisen kierroksen haastattelut pidettiin 25.4.2024. Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva ja rekrytoinnin asiantuntija Susanna Laakkonen.

Arviointi

Toimitusjohtaja johtaa työllisyyspalveluliikelaitosta. Hänen vastuulleen kuuluvat lakisääteiset, hallintosäännössä määrätyt sekä kansliapäällikön määräämät tehtävät ja toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa Helsingin työllisyyspalveluita ja varmistaa, että työllisyyden hoito Helsingissä on vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** ja Annukka Sorjosen välillä.

Työllisyyspalveluliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta. Liikelaitoksessa työskentelee noin 700 työllisyyden ammattilaista ja sen vuoksi on erityisen tärkeää, että valitulla on aiempaa kokemusta ja näyttöä johtotehtävissä toimimisesta sekä muutosjohtamisen taitoja ja innovatiivista työotetta.

Rekrytointiprosessin aikana ********** johtamistyyli on näyttäytynyt selkeäpiirteisenä ja määrätietoisena. Muutoksen johtamista ajatellen hän on osoittanut haastatteluvastausten perusteella olevansa tehokkaasti toimintaan tarttuva ja aikaansaava. ********** on näyttöä johtamisesta erilaisissa organisaation muutostilanteissa, ja hän on korostanut viestinnän merkitystä muutoksen aikana. ********** haluaa edetä tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa asioiden oikean etenemisen. Suurin hänen johtamansa yksikkö on reilun 210 henkilön organisaatio. Voidaan arvioida, että hänellä on vahvaa näyttöä suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta sekä muutosten johtamisesta. Sorjonen on osoittanut haastatteluvastausten perusteella olevansa omiin taitoihinsa luottava, päättäväinen ja kokenut johtaja, joka on sitoutunut työskentelemään Helsingin kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Sorjosella on vankkaa kokemusta asiantuntijoiden johtamisesta ja hänellä on kärkihakijoista monipuolisin julkishallinnon tuntemus ja kokemusta kunnallishallinnosta. Sorjosen johtamiskokemus on kaikkiaan laaja ja hän on johtanut suurimmillaan 1200 henkilön kokonaisuutta aiemmassa tehtävässään Stadin ammatti- ja aikuisopiston apulaisrehtorina sekä 500 henkilön organisaatiota nykyisessä tehtävässään työllisyysjohtajana. Muutoksen johtamiseen ja muutostilanteissa toimimiseen liittyvät valmiudet, taidot ja toimintatavat painottuvat Sorjosella vahvasti ja lisäksi hän on osoittanut olevansa ratkaisuhakuinen ja rohkea toimintatyyliltään. Sorjosella katsotaan olevan vahvaa näyttöä suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta sekä muutosten johtamisesta. Voidaan arvioida, että molemmilla kärkihakijoilla on vahva johtamiskokemus eri kokoisista organisaatioista ja näyttöä kyvyistään muutosten johtamiseen.

Toimitusjohtajan tehtävään valittavan henkilöllä tulee olla tuntemusta digitaalisuudesta ja tiedolla johtamisesta. Lisäksi hänen tulee olla luonteva esiintyjä ja kansainvälisessä yhteistyössä toimitusjohtaja tarvitsee erinomaista englannin kielen taitoa. Molemmat kärkihakijat toivat esille haastatteluvastausten perusteella tuntemustaan digitaalisuudesta ja tiedolla johtamisesta. Katsotaan, että hakijoista Sorjonen toi viran hoidon kannalta vahvimmin ja monipuolisemmin esille tuntemustaan digitaalisuuteen ja tietojohtamiseen liittyen esittämällä konkreettisia ratkaisuja ja näkemyksiä työllisyyspalveluja tukevista ratkaisuista. Molemmat kärkihakijat ovat hyvin verkostoituneita omien työtehtäviensä kautta, ja he ovat rekrytointiprosessin aikana osoittaneet olevansa yhteistyötaitoisia ja esiintymiskykyisiä ammattilaisia. Lisäksi molempien kärkihakijoiden englannin kielen taito on erinomaisella tasolla. ********** on viestinnässään selkeäsanainen, suora ja aktiivinen. Hän haluaa vaikuttaa asioihin ja hän tuo ajatuksensa esiin päättäväisellä tyylillä. Annukka Sorjosen kommunikointityyli näyttäytyy selkeänä, sujuvana ja luontevana. Vuorovaikutustilanteissa hän antaa vastavuoroisesti tilaa myös muille. Sorjonen on osoittanut olevansa energinen ja vahvasti erilaisista tilanteista ja asioista innostuva.

Molemmilla kärkihakijoilla on hyvää osaamista tehtävässä vaadituilla alueilla. Rekrytointiprosessin aikana saatiin syventävää tietoa heidän vahvuusalueistaan johtajina. ********** vahvuuksia ovat päämäärähakuinen, itsenäinen ja omatoiminen johtamisote. Hän näyttäytyy yhteistyötilanteissa aktiivisena ja johtajuutta ottavana. ********** on vahvasti positiivinen asenne ja hän johtaa mahdollisuuksien kautta. Annukka Sorjosen vahvuuksissa korostuvat hyvät valmiudet tilannejoustoon ja ajanhallintaan sekä yhteistyön tekemiseen. Hänellä on toiset huomioiva ja toisia kunnioittava tapa toimia, mutta samalla halu ottaa vastuuta. Sorjonen nähdään tehokkaasti etenevänä ja nopeasti tekemiseen tarttuvana johtajana. Hänellä on innostunut, uutta luova ja kehittämismyönteinen asenne ja vahva fokus muutoksen johtamiseen ja muutoksessa työskentelyyn. Rekrytointiprosessin aikana Sorjonen on osoittanut vahvaa näkemyksellisyyttä palveluiden kehittämiseen ja muutosjohtamiseen liittyen. Hän on tuonut esille haastatteluvastaustensa kautta monipuolisia toimintamalleja erilaisiin johtamistilanteisiin ja osoittanut hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön. Sorjosen vahvan johtamiskokemuksen ja työllisyydenhoidon tuntemuksen lisäksi yhteistyö muiden palveluiden kanssa sekä johtoryhmätyöskentely ovat antaneet hänelle tietämystä ja näkemystä työllisyydenhoidon kysymyksiin. Kun huomioidaan toimitusjohtajan toimintaympäristö sekä organisaation kehittämisen tavoitteet, katsotaan että Annukka Sorjonen pystyy parhaiten luomaan onnistumisen edellytykset liikelaitoksen toiminnalle tavoitteellisella, rohkealla ja näkemyksellisellä johtamisellaan.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Annukka Sorjosella on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu monipuolinen ja vankka kokemus suuren yksikön ja isojen kokonaisuuksien johtamisesta, näytöt muutosjohtamisen läpiviennistä sekä hyvät valmiudet innostaa henkilöstöä ja sidosryhmiä toimimaan yhteiseen suuntaan. Nähdään myös, että Sorjonen on kehittämishenkinen ja uudistumiskykyinen johtaja, jolla on näkemystä Helsingin työllisyyden ekosysteemin kehittämiseen ja uudistamiseen kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Close

This decision was published on 14.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen@hel.fi

Attachments

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.