Avustuksen myöntäminen, kaupunginkanslia, ukrainalaislasten kesäleirit Suomessa, kustannusten kattaminen, Leirikesä ry

HEL 2024-005180
More recent handlings
Case 6. / 241 §

Määrärahan myöntäminen dniprolaisten lasten ja nuorten kesäleiritoimintaan

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelun käytettäväksi Helsingin kaupungin ukrainalaisen kumppanikaupunki Dnipron lasten ja nuorten kesäleirikulujen kattamiseksi, yhteensä enintään 80 000 euroa vuoden 2024 talousarvion määrärahoista talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupunki on tukenut ukrainalaisia kaupunkeja eri tavoin sodan syttymisestä lähtien. Helsinki on tehnyt ukrainalaisen Dnipron kaupungin kanssa yhteistyösopimuksen, joka allekirjoitettiin Helsingissä 12. joulukuuta 2023. Kaupunkien välisellä yhteistyöllä pyritään konkreettisesti tukemaan kumppanikaupunki Dniproa, niin sodan aikana kuin sen jälkeenkin. Erityisteemoina yhteistyössä ovat koulutus, lasten ja nuorten leirit, kaupunkisuunnittelu, turvallisuus ja varautuminen sekä hyvä hallinto.

Yksi kumppanuuskaupunki yhteistyön muodoista on dniprolaisille lapsille ja nuorille suunnattu kesäleiri Helsingin seudulla heinäkuussa 2024. Dniprosta osallistuu kaupungin yhteistyökumppaneiden järjestämälle leirille 30 lasta ja nuorta sekä näiden mukana kulkevat huoltajat ja ohjaajat (6 henkilöä). Leirijakso Leirikesä ry:n Kiljavan leirikeskuksessa ajoittuu kahden viikon ajalle (14.–27.7.2024). Lisäksi ryhmä tutustuu Helsinkiin ja sen nähtävyyksiin leirijaksojen välissä yhden viikonlopun ajan.

Leiriyhteistyöstä aiheutuva kokonaiskustannus muodostuu matkakuluista (Puola-Helsinki-Puola), vakuutuksista, leirimaksuista (sis. ylläpito), leirien ylimääräisistä kustannuksista (esim. tulkit, ohjaajat, varusteet), kuljetuksista sekä Helsinki viikonlopun majoitus- ja ylläpitokustannuksista. Hankkeen kustannukset kirjataan projektinumerolle 104020108401.

Lasten ja nuorten tilanne Ukrainassa on hälyttävä. Lapset ja nuoret joutuvat kohtaamaan syvästi järkyttäviä tapahtumia sodan keskellä. Leirimatka Suomeen tuo helpotusta ja antaa hengästystauon dniprolaisille lapsille ja nuorille sodan keskellä.

Close

This decision was published on 01.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Outi Jäppinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36073

outi.jappinen@hel.fi