Avustuksen hakeminen, Liikkuva koulu ja Move! -kehittämisavustukset 2024-2025, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-005229
More recent handlings
§ 73

Liikkuva koulu ja Move! -hankkeen kehittämisavustukset peruskouluille ajalle 1.8.2024–30.6.2025

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtion Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move! -kehittämisavustusta Liikkuva Koulu – toiminnan ja Move!-prosessin vahvistamiseen ja kehittämiseen ajalle 1.8.2024–30.6.2025.

Toimenpiteet kohdentuvat kaikkiin Helsingin kaupungin peruskouluihin, osa toimenpiteistä painotetusti yläkouluihin. Move!-prosessin kehittämisen toimenpiteet kohdistuvat ala- ja yläkoululaisiin. Toimenpiteet sisältävät käytännön toimia peruskouluissa ja kaupungin rakenteiden kehittämistä peruskoulujen liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseksi. Hanke toteutetaan 1.8.2024 –30.6.2025 aikavälillä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 131 000 euroa. Valtionavustusta haetaan 78 600 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 52 400 € eli 40 prosenttia hankkeen kuluista. Omarahoitus tulee Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuspalveluiden määrärahoista.

Perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Melina Lukkarisen toimimaan sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman Liikkuva koulu ja Move !-kehittämisavustukset peruskoulujen toimintaan ajalle 1.8.2024 –30.6.2025. Liikkuva koulu ja Move! -kehittämisavustuksilla tuetaan liikuntain (390/2015), Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon (2018) ja hallitusohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman (2023) toimeenpanoa koulupäivän liikunnallistamisen sekä Move!-prosessin kehittämisen ja perusopetusikäisten lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan osalta.

Avustusta haetaan aluehallintovirastoista ja sitä voidaan myöntää kunnille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille. Hakuaika on 3.4.2024-8.5.2024. Liikkuva koulu -avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa, ja Move!-prosessin kehittämiseen ja liikuntaneuvontaan enintään 2 miljoonaa euroa.

Rahoitettavien hankkeiden tulee sisältää useita eri toimenpiteitä organisaation toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi ja Move!-prosessin kehittämiseksi. Avustuksia myönnettäessä painotetaan useiden toimijoiden yhteistyötä. Hankkeiden tulee olla kokeilu- ja kehittämishankkeita, joissa kehitetään toimintamalleja, jotka voidaan vakiinnuttaa osaksi normaalia palvelujärjestelmää. Hankkeen omarahoituksen tulee olla vähintään 40 prosenttia hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Rahoitettavissa hankkeissa toivotaan erityisesti painotettavan yläkoululaisten ja vähemmän liikkuvien koululaisten kohderyhmiä. Avustuksen tavoitteet ja myöntämisperusteet kuvataan tarkemmin hakuilmoituksessa (liite 1).

Hanke liittyy myös Helsingin kaupungin kaupunkistrategiaan 2021–2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293), jonka mukaan liikkuminen sisältyy jokaiseen varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivään. Hanke liittyy myös Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan (2022–2025), jossa liikkumisen lisäksi yhtenä painopistealueena on terveelliset elintavat. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Koulutus 2030 Helsinki oppii – tulevaisuustaidot –toimenpiteisiin on nostettu liikkumisen edistämiseen liittyvä tavoite, jossa kehitämme liikkumismahdollisuuksia lapsia ja nuoria osallistamalla. Liikkumisen edistämisen kehittämistoimia kohdennetaan tietoperustaisesti segregaation vähentämiseksi ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa valtionavustushakemuksessa (liite 2).

Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 13.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Melina Lukkarinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: +358931035093

melina.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja