Virkasuhteen täyttäminen, Solakallion koulu, erityiskoulun rehtori, työavain KASKO-01-1285-23

HEL 2024-005415
More recent handlings
§ 59

Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1285-23.

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetus johtaja päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran (vakanssinumero 000079).

Rehtorin virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin virka (vakanssinumero 000079) on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.2.2024-26.2.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan rehtorin ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetusjohtaja.

Viranhaltijan tehtävänä on erityiskoulun rehtorin tehtävät Solakallion koulussa.

Erityiskoulun rehtorin viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Hakijoista neljä (4) oli hakenut virkaa jo aiemmin ja heidät huomioitiin haussa automaattisesti. Vaadittu kelpoisuus oli yhdeksällä (9) hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Kenellekään ei ole oikeutta tulla nimitetyksi virkasuhteeseen eikä työnantajalla näin ollen ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkasuhdetta, jos työnantaja katsoo sen perustelluksi, virkasuhde voidaan perustellusta syystä myös jättää kokonaan täyttämättä, vaikka se olisi ollut julkisesti haettavana (HE 196/2002 vp, s. 30).

Koska kysymyksessä olevaan erityiskoulun rehtorin virkaan ei haastatteluiden jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella ole ollut riittävissä määrin tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 16.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71764

ulla-maija.vahasarja@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja