Hankinta, pienhankinta, tilakonseptoinnin asiantuntijapalvelu, PK- ja THK-hankkeisiin, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-005426
More recent handlings
§ 11
This decisionmaker is no longer active

Tilakonseptoinnin asiantuntijapalvelun pienhankinta PK- ja THK-hankkeisiin

Hallintojohtaja

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen hallintojohtaja päätti hankkia Verstas Arkkitehdit Oy:ltä (2027429-5) tilakonseptointia PK- ja THK-hankkeisiin.

Hankinnan arvo on 58 840 euroa (alv 0%). Hankinta toteutettiin pienhankintana ilman tarjouskilpailua.

Osapuolia sitova sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on tilakonseptoinnin asiantuntijapalvelu. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Työ tilataan Verstas Arkkitehdit Oy:ltä ilman tarjouskilpailua. Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala on hankkinut viitesuunnittelun ja sotepen tilojen tietomallin pohjan toteutuksen TILAVA järjestelmään Haagan ja Malmin PKTHK (perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus)- hankkeisiin. Viitesuunnittelun rinnalla on välttämätön tarve tehdä tarkempaa toiminnallista tilakonseptia viitesuunnittelun toiminnallisuuden varmistamiseksi. Tämä tilakonsepti on sotepen osuus suunnittelussa, joka on tarve tehdä sotepen puolelta erillishankintana samalta toimittajalta. Tilaus perustuu hankkeissa tehtyihin kapasiteettitarkasteluihin ja toiminnan prosessien läpikäyntiin.

Toimittajalla on laaja tieto sotepen suunnittelun lähtökohdista tehdyn viitesuunnittelutyön sekä TILAVA-tietomallityön vuoksi. Sekä Kaupunkiympäristön toimialalla että sotepessa tehtävä suunnittelutyö konseptoinnin osalta on näissä hankkeissa oltava ristiriidatonta.

Haagan ja Malmin perhekeskukset ja terveys- ja hyvinvointikeskukset (PK ja THK) toteutetaan samoilla periaatteilla. Lisäksi kahden testisuunnitelman avulla voidaan paremmin tunnistaa, sekä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon mahdollisia riskejä ja vastatoimia. Hankkeessa tehdään suuria muutoksia toiminnassa, tilojen määrässä ja laskentaperusteissa. Yhtenä tavoitteena on säästöt tilakustannuksissa. Malmin tulokset ovat ymmärrettävät ja käyttökelpoiset myös silloin, kun henkilöstölle viestitään tilankäytön tehostamisesta. Lisäksi ne mahdollistavat noin 3000 m2 tilasäästön Malmin PK ja THK hankkeessa.

Työn arvioitu toteutumisaika on huhtikuu 2024 – joulukuu 2024.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 12.12.2023 § 260.

This decision was published on 15.04.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Päivi Wallenius, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 34578

paivi.wallenius@hel.fi

Anne Jaakkola, arkkitehti, puhelin: 09 310 24504

anne.jaakkola@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Mäki
hallintojohtaja