Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntija, neljä tehtävää, työavain KANSLIA-01-16-24

HEL 2024-005459
More recent handlings
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, määräaikainen asiantuntija, neljä tehtävää, työavain KANSLIA-01-16-24

Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste

Päätös

Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste päätti valita määräaikaiseen asiantuntijan virkaan **********

Virantoimitus alkaa ********** osalta 29.4. lukien ja ********** osalta 6.5. jatkuen kaikilla valituilla 31.12.2024 saakka.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava koeaika, joka on enintään puolet määräaikaisuuden kestosta.

Päätöksen perustelut

Asiantuntijan virat ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 15.3.2024 - 2.4.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi. Hakuilmoitus oli lisäksi esillä TE-palveluiden sivuilla sekä monster.fi ja duunitori.fi -palveluissa. Virat sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa Helsingin työllisyyspalveluiden osaamisen ja uraohjauksen palveluihin.

Kansliapäällikön 3.3.2021, 56 §:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan määräaikaiseen virkaan ottaa ko. viralle määritelty lähin virassa oleva esihenkilö. Asiantuntijan tehtävän osalta määräaikaisiin virkoihin ottaa palveluesihenkilö Tanja Kuivanen.

Viranhaltijan tehtävänä ovat asiantuntijan tehtävät työllisyyden kuntakokeilun Helsingin työllisyyspalveluissa. Asiantuntija tukee suunnitelmallista ja yksilöllistä asiakkaan työllistymisen prosessin toteutumista.

Asiantuntijan viran kelpoisuusvaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen.

Haettavana olleen asiantuntijatehtävän hoidossa edellytettiin hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja hyvää englannin kielen suullista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin tai muun kielen taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimuksien lisäksi hakijalta odotettiin vahvaa työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän tuntemusta, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä itsenäistä, asiakaslähtöistä, ohjauksellista ja kehittämisorientoitunutta työotetta. Lisäksi odotettiin hyviä ongelmanratkaisutaitoja, paineensietokykyä, valmiutta kohdata muutoksia, valmiutta toimia viranomaistyössä, laajoissa yhteistyöverkostoissa sekä ymmärrystä työnhakija-asiakkaiden erilaisiin työnhakuun vaikuttaviin tilanteisiin. Lisäksi odotettiin taitoa soveltaa tietoa asiakkaan tilanteeseen realistisena palveluprosessina, jossa otetaan huomioon kumppanit, periaatteet ja lainsäädäntö, paineensietokykyä ja kykyä johtaa omaa työtä.

Eduksi luettiin hyvät tietotekniset taidot sekä kokemus työllisyydenhoidon tehtävistä, ohjaavasta asiakastyöstä ja viranomaistyöstä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa hakemuksen jätti 70 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 60 hakijalla. Hakijaluettelo on liitteenä 1.

Rekrytoinnin ensimmäisenä vaiheena oli videohaastattelu ajalla 3.-4.4. Videohaastatteluun valittiin hakemusten perusteella henkilöt joilla oli soveltuvaa sekä ajantasaista kokemusta työllisyydenhoidon tehtävistä, ohjaavasta asiakastyöstä tai viranomaistyöstä. Hakemuksia arvioivat palveluesihenkilö ********** sekä HR-suunnittelija **********

Haastattelukutsu lähetettiin 16 hakijalle joista 14 lähetti vastaukset määräajassa. Videohaastatteluita arvioivat palveluesihenkilö ********** sekä HR-suunnittelija ********** Videohaastatteluiden perusteella 9 hakijaa kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastatteluvalinnassa painotettiin soveltuvaa sekä ajantasaista kokemusta etenkin työllisyyden edistämisen tehtävistä sekä videovastauksien osalta perusteltua näkemystä asiantuntijan roolista työllisyydenhoidossa.

Yksilöhaastattelut pidettiin 9.4. Haastatteluihin osallistui palveluesihenkilö ********** sekä HR-suunnittelija ********** Lisäksi Palveluesihenkilö ********** osallistui osaan haastatteluista.

Yksi hakija vetäytyi hakuprosessista haastatteluiden jälkeen.

Kärkihakijoiden vertailu

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

********** **********

Kärkihakijoiden arviointi

Kaikilla haastatelluista on kelpoisuusehdoissa edellytetty alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava osaaminen, sekä tehtävän edellyttämä kielitaito.

Koulutuksen ja työkokemuksen, hakuasiakirjojen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden pohjalta tehdyn kokonaisarvion perusteella parhaat edellytykset asiantuntijoiden virkojen hoitamiseen on hakijoilla ********** Lisäksi hakijat ovat rekrytointiprosessin aikana antaneet monipuolisimman kuvan kyvystään työskennellä asiantuntijana Helsingin työllisyyspalveluissa.

Valittujen hakijoiden haastattelussa korostui erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä itsenäinen ja kehittämisorientoitunut työskentelyote asiantuntijan tehtävään.

Valituilla hakijoilla oli kokemusta työllisyyden edistämisen tai ammatillisen koulutuksen tehtävistä kuntasektorilta sekä kokemusta ohjaavasta ja asiakastyöstä. Haastatteluissa korostui myös taito soveltaa tietoa asiakkaan tilanteeseen realistisena palveluprosessina.

Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste, katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on hakijoilla **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.04.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tanja Kuivanen, palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 29615

tanja.kuivanen@hel.fi

Decisionmaker

Tanja Kuivanen
palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, toinen aste

Attachments

1. Hakijaluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.